Változások az autóátíratás szabályaiban

Az idei év január 1., illetve július 1. napjától több változás következett be az autók átíratásának szabályaiban. A változásokat a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet vezette be, amely meghatározza a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás eladó és vevő általi bejelentésének szabályait, illetve a jármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változás bejelentésének szabályait is.

Július 1-től a jármű tulajdonjogának, illetve az üzembentartó személyének változásakor teljes bizonyító erejű magánokiratban kell az adatokat bejelenteni az okmányirodákban. A jogszabály felsorolja azokat a kötelező tartalmi elemeket is, amelyekkel a magánokiratnak rendelkeznie kell.

Ezek a következők:

 • fel kell tüntetni a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegét,
 • rögzíteni kell benne a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatait,
 • tartalmaznia kell a felek természetes személyazonosító adatait (családi és utónév, születési hely és idő, anyja teljes neve), a személyazonosságot igazoló okmány sorszámát, valamint a lakcímet, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, képviselőjének adatait, székhelyének (telephelyének) címét, cégjegyzék-, illetve nyilvántartási számát,
 • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszámát, az okmányok átadásának-átvételének tényét, időpontját,
 • a járműnek a vevő (vagy üzembentartó) birtokába kerülési időpontját,
 • a jogügylet hatályba lépésének napját,
 • a felek nyilatkozatát, amely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatósági hatóságnál,
 • a felek nyilatkozatát arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve a bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

A jogszabály a kötelező tartalmi elemek mellett a bejegyzés feltételeként jelöli meg azt is, hogy a magánokirat teljes bizonyító erejű legyen. Teljes bizonyító erejű magánokirat a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat. Ahhoz, hogy a magánokirat teljes bizonyító erővel rendelkezzen, többek között az alábbi feltételek valamelyikének kell fennállnia: 

 • a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
 • két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el,
 • a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton közjegyzőileg vagy bíróilag hitelesítve van,
 • ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okiratot szabályszerű ellenjegyzésével látta el,
 • az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

A gépjármű tulajdonjogában történő változás esetén az eladó a változástól számított 5 munkanapon belül köteles bejelentési kötelezettségét teljesíteni. Ez a szabály változást jelent a korábbi szabályozáshoz képest, amely még 15 napot biztosított az eladónak az adásvétel bejelentésére. Az eladó bármely okmányirodában teljesítheti a bejelentési kötelezettségét. A fent részletezett kötelező elemeket tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokirat alapján a közlekedési igazgatási hatóság bejegyzi a nyilvántartásba a bejelentés tényét és időpontját. Még az előző feltételek fennállása esetén sem jegyezhető be azonban az eladás ténye, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás (pl. hitel) szerepel a nyilvántartásban.

A vevőnek a jogszabály alapján továbbra is 15 napja van a tulajdonjog változásának bejelentésére a módosításra okot adó körülmény bekövetkeztétől számítva. Ha a vevő bejelentési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, a közlekedési igazgatási hatóság a járművet kivonja a forgalomból.

Ha a jármű tulajdonjoga nem, de az üzembentartó személye változik, akkor a jármű tulajdonosa köteles a változást a módosításra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelenteni a hatóságnál. Az üzembentartói jog bejegyzéséhez, illetve változása esetén a kérelemhez csatolni kell a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot, az előző forgalmi engedélyt, illetve a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást (ez abban az esetben szükséges, ha új okmány kerül kiállításra).

A természetes személyeknek a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a személyazonosító igazolványukat (régi könyv formátumú, vagy új kártya formátumú), vagy vezetői engedélyüket (új kártyaformátumú) vagy érvényes útlevelüket, valamint vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást. 
Jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, vagy a közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát. Be kell mutatni továbbá a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot is.

Amennyiben az okmányiroda részére benyújtott teljes bizonyító erejű magánokirat mellőzi az előzőekben részletezett kötelező tartalmi elemeket, akkor 2010. július 1-ét követően nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak. Ez utóbbi esetben az eljáró hatóság elutasítja a nyilvántartásba történő bejegyzést, és felszólítja az ügyfelet a kötelező tartalmi elemeket is tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, továbbá felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.