Fogalomtár

ajánlat:
A biztosítási szerződés megkötésére irányuló szándék esetén az ügyfél (későbbi szerződő) kitölti a biztosító által rendszeresített formanyomtatványt (ajánlat). Az ajánlat elfogadásáról a biztosító jogosult dönteni. Ha a biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, a biztosítási szerződés akkor is létrejön, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tették.
biztosítási esemény:
A biztosítási szerződésben meghatározott olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatásra jogosult a biztosított.
biztosítási évforduló:
A biztosítási évforduló a biztosítási időszak első napja.
biztosítási időszak:
A biztosítási szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik, a jogvédelmi biztosításnál a biztosítási időszak egy év.
biztosítási díj:
A biztosító kockázatviselésének ellenértéke.
biztosítási összeg:
A biztosító kár esetén történő kifizetésének felső határa.
biztosítási titok:
Minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
biztosítási törvény:
2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (Bit.)
Büntető Törvénykönyv:
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)
elévülés:
Követelés vagy igény bíróság előtti igényérvényesítésének határideje. A jogvédelmi biztosításban kikötött elévülési idő egy év.
érdekellentét:
Ugyanazon biztosítási esemény két vagy több ellenérdekű fele is a biztosítónál rendelkezik érvényes jogvédelmi biztosítási szerződéssel, és a biztosítási szerződés az adott kockázatra az érintett feleknek fedezetet nyújt.
érdekmúlás:
A biztosítási érdek megszűnése. Érdekmúlásról beszélünk, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné válik vagy a szerződő biztosítási tárgyhoz fűződő biztosítási érdeke a biztosítási szerződés időtartama alatt megszűnt.
felmondás:
A biztosítási szerződés megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozat. A határozatlan időre kötött szerződést akár a szerződő, akár a biztosító írásban, a biztosítási időszak végére, harminc napos felmondási idővel felmondhatja.
felmondás kizárása:
A biztosítási szerződés felmondásának jogát a Polgári Törvénykönyv alapján a felek legfeljebb három éves időtartamra kizárhatják.
értékkövetés (indexálás):
A biztosítási díjnak és a biztosítási összegnek – a kárgyakoriságtól függetlenül – az árszínvonal változásához évente egy alkalommal történő hozzáigazítása.
fogyasztó:
A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
fogyasztói szerződés:
A fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés.
gondatlanság:
A magyar Büntető Törvénykönyv alapján gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. A biztosított által elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés az elkövetés helye szerinti állam jogi szabályozása alapján minősül gondatlan vagy szándékos bűncselekménynek, illetve szabálysértésnek.
jogvédelem:
A Biztosított/Szerződő jogérvényesítésének elősegítése (pl.: jogi tanácsadás, jogi képviselet, jogi eljárás költségeinek térítése) a biztosítási szerződés alapján, a biztosítási szerződésben foglaltak szerint.
kizárt jogi kockázat:
Azon esetek, melyekre a biztosítási szerződés fedezete nem terjed ki, azaz melyek fennállása vagy bekövetkezése esetén a biztosítónak nincs szolgáltatási kötelezettsége.
kockázatelbírálás:
Az ügyfél által benyújtott ajánlat alapján a biztosító az ajánlat elfogadása előtt elemzési, értékelési folyamatot végez, amely során azt vizsgálja, hogy az ajánlatban rögzített kockázatot elvállalja-e, és milyen biztosítási díjért vállalja.
kötvény:
A biztosítási szerződés létrejöttét és fennállását igazoló, a biztosító által kiállított dokumentum.
Magyar Nemzeti Bank:
A biztosítók felügyeleti szerve, további információ a www.mnb.hu oldalon érhető el.
Pénzügyi Békéltető Testület:
Pénzügyi tárgyú jogviták eldöntésére szakosodott békéltető testület, eljárása díj és illetékmentes, további információ a www.mnb.hu/bekeltetes oldalon érhető el.
Polgári Törvénykönyv:
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
sikerkilátás vizsgálat:
A biztosító a biztosítási esemény bejelentése után, valamint az eljárás folyamán bármikor vizsgálhatja, hogy az ügyfél által megfogalmazott igény sikeresen érvényesíthető-e. Büntető- és szabálysértési jogvédelem esetén, valamint érdekellentét esetén a biztosító sikerkilátás vizsgálat nélkül nyújt szolgáltatást.
szándékosság:
A magyar Büntető Törvénykönyv alapján szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik. A biztosított által elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés az elkövetés helye szerinti állam jogi szabályozása alapján minősül gondatlan vagy szándékos bűncselekménynek, illetve szabálysértésnek.
változásbejelentési kötelezettség:
A szerződő, a biztosított vagy a biztosított érdekre vonatkozó jelentős vagy a biztosítási szerződésben megjelölt egyéb változást a szerződő/biztosított köteles a változás bekövetkeztétől számított legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a biztosítónak.
várakozási idő:
A biztosító egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan várakozási időt írhat elő a biztosítási szerződésben, ami azt jelenti, hogy a szerződés létrejötte után bizonyos idő elteltével bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozóan szolgáltat. A várakozási időt a különös jogvédelmi feltételek tartalmazzák szolgáltatási területenként.
záradék:
A biztosító és a szerződő között létrejött, biztosítási szerződésre vonatkozó egyedi megállapodás, amely a biztosítási kötvényen feltüntetésre kerül.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!