Fogalomtár

ajánlat: A biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat, amit a szerződő tesz a Társaságunk felé. Az ajánlat akkor válik kétoldalú megállapodássá, ha azt a biztosító is elfogadja. Az elfogadás tényéről, a szerződés létrejöttéről a biztosító kötvényt állít ki.

Általános Jogvédelmi Feltételek (ÁJF): A szerződő és a biztosító szerződésének részét képező dokumentum, mely azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek a biztosító jogvédelmi szerződéseire általánosan érvényesek. Azon szerződési feltételek, melyek az ÁJF-től eltérően rendelkeznek, a Különös Biztosítási Feltételekben találhatóak meg.

biztosítási esemény: A biztosítási szerződésben meghatározott olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatásra jogosult a biztosított.

biztosítási évforduló: A biztosítási évforduló a biztosítási időszak első napja.

biztosítási időszak: A biztosítási szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik, a jogvédelmi biztosításnál a biztosítási időszak egy év.

biztosítási díj: A szerződési feltételekben rögzített biztosítási szolgáltatások, a biztosító kockázatviselésének ellenértéke, amelyet a szerződő a szerződésben rögzített díjfizetési gyakoriság szerint köteles megfizetni. Az első biztosítási díj az ajánlat aláírásakor esedékes. Minden további díj annak a biztosítási időszaknak az első napján esedékes, amelyre vonatkozik. A biztosító kockázatviselésének ellenértéke.

biztosítási összeg: A biztosító egy biztosítási eseményhez kapcsolódó kifizetésének felső határa.

biztosítási titok: Minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

biztosítási törvény: 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (Bit.)

biztosításközvetítő: Az a természetes vagy jogi személy, aki javadalmazás ellenében biztosításközvetítői tevékenységet végez.

biztosított, biztosítási érdek: Akire / amire a biztosítási szerződés hatálya kiterjed, így például biztosított ingatlan, biztosított házastárs vagy biztosított jármű.

Büntető Törvénykönyv: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)

elévülés: Követelés vagy igény bíróság előtti igényérvényesítésének határideje. Elévült követelés bíróság előtt nem érvényesíthető. A jogvédelmi biztosítási szerződésből eredő igények egy év után évülnek el.

érdekellentét: Ugyanazon biztosítási esemény két vagy több ellenérdekű fele is a biztosítónál rendelkezik érvényes jogvédelmi biztosítási szerződéssel, és a biztosítási szerződés az adott kockázatra az érintett feleknek fedezetet nyújt. Ebben az esetben a biztosító sikerkilátás vizsgálat nélkül ügyvédnek adja át az ügyeket a függetlenség biztosítása érdekében.

érdekmúlás: A biztosítási érdek megszűnése. Érdekmúlásról beszélünk, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné válik vagy a szerződő biztosítási tárgyhoz fűződő biztosítási érdeke a biztosítási szerződés időtartama alatt megszűnt.

értékkövetés (indexálás): A biztosítási díjnak és a biztosítási összegnek – a kárgyakoriságtól függetlenül – az árszínvonal változásához évente egy alkalommal történő hozzáigazítása.

felmondás: A biztosítási szerződés megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozat. A határozatlan időre kötött szerződést akár a szerződő, akár a biztosító írásban, a biztosítási időszak végére, harminc napos felmondási idővel felmondhatja.

felmondás kizárása: A biztosítási szerződés felmondásának jogát a Polgári Törvénykönyv alapján a felek legfeljebb három éves időtartamra kizárhatják.

függő biztosításközvetítő: az a biztosításközvetítő, aki biztosítóval fennálló jogviszony alapján

  1. a) egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti (a továbbiakban: ügynök),
  2. b) egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetíti (a továbbiakban: többes ügynök).

fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

fogyasztói szerződés: A fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés.

gondatlanság: A magyar Büntető Törvénykönyv alapján gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. A biztosított által elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés az elkövetés helye szerinti állam jogi szabályozása alapján minősül gondatlan vagy szándékos bűncselekménynek, illetve szabálysértésnek.

jogvédelem: A biztosított/szerződő jogérvényesítésének elősegítése (pl.: jogi tanácsadás, jogi képviselet, jogi eljárás költségeinek térítése) a biztosítási szerződés alapján, a biztosítási szerződésben foglaltak szerint.

kizárt jogi kockázat: Azon esetek, melyekre a biztosítási szerződés fedezete nem terjed ki, azaz melyek fennállása vagy bekövetkezése esetén a biztosítónak nincs szolgáltatási kötelezettsége.

kockázatelbírálás: Az ügyfél által benyújtott ajánlat alapján a biztosító az ajánlat elfogadása előtt elemzési, értékelési folyamatot végez, amely során azt vizsgálja, hogy az ajánlatban rögzített kockázatot elvállalja-e, és milyen biztosítási díjért vállalja.

kockázatviselés kezdete: Az az időpont, amelytől a biztosító a biztosítási kockázatot viseli. A biztosítási eseménynek ezen időpont után kell bekövetkeznie ahhoz, hogy kiváltsa a biztosító szolgáltatási kötelezettségét.

kötvény: A biztosítási szerződés létrejöttét és fennállását igazoló, a biztosító által kiállított dokumentum.

Különös Biztosítási Feltételek (KJF): A szerződő és a biztosító szerződésének részét képező dokumentum, mely azokat a feltételeket tartalmazza, melyek az Általános Jogvédelmi Feltételektől (továbbiakban ÁJF) eltérően rendelkeznek, és csak az adott termékre vonatkoznak. Azon szerződési feltételek, amelyek a biztosító jogvédelmi szerződéseire általánosan érvényesek, az ÁJF-ben találhatóak meg.

Magyar Nemzeti Bank: A biztosítók felügyeleti szerve, további információ a www.mnb.hu oldalon érhető el.

Pénzügyi Békéltető Testület: Pénzügyi tárgyú jogviták eldöntésére szakosodott békéltető testület, eljárása díj és illetékmentes, további információ a www.mnb.hu/bekeltetes oldalon érhető el.

Polgári Törvénykönyv: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

sikerkilátás vizsgálat: A biztosító a biztosítási esemény bejelentése után, valamint az eljárás folyamán bármikor vizsgálhatja, hogy az ügyfél által megfogalmazott igény sikeresen érvényesíthető-e. Büntető- és szabálysértési jogvédelem esetén, valamint érdekellentét esetén a biztosító sikerkilátás vizsgálat nélkül nyújt szolgáltatást.

szándékosság: A magyar Büntető Törvénykönyv alapján szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik. A biztosított által elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés az elkövetés helye szerinti állam jogi szabályozása alapján minősül gondatlan vagy szándékos bűncselekménynek, illetve szabálysértésnek.

változásbejelentési kötelezettség: A szerződő, a biztosított vagy a biztosított érdekre vonatkozó jelentős vagy a biztosítási szerződésben megjelölt egyéb változást a szerződő/biztosított köteles a változás bekövetkeztétől számított legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a biztosítónak.

várakozási idő: A biztosító egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan várakozási időt írhat elő a biztosítási szerződésben, ami azt jelenti, hogy a szerződés létrejötte után bizonyos idő elteltével bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozóan szolgáltat. A várakozási időt a különös jogvédelmi feltételek tartalmazzák szolgáltatási területenként.

záradék: A biztosító és a szerződő között létrejött, biztosítási szerződésre vonatkozó egyedi megállapodás, amely a biztosítási kötvényen feltüntetésre kerül.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!