Mi történik a szolgáltatási igénybejelentésem beérkezése után?

A bejelentés beérkezését követően a Biztosító jogi asszisztens munkatársa azonosítja a Biztosítottat (a továbbiakban: Azonosítás). Az Azonosítás során meg kell állapítani a Biztosítottnak azt a kötvényszámát, amelyre nézve a szolgáltatást igénybe kívánja venni. (Olyan esetben, ha a kötvényesítés még nem fejeződött be, az Azonosítás a Biztosított által adott ajánlat sorszáma alapján történik). A beérkezett és azonosított szolgáltatási igénybejelentésnek a Biztosító jogi asszisztens munkatársa a beérkezését követő 1 munkanapon belül káraktát nyit, és azt az előadó kárrendező munkatársnak átadja.

Mit kell tudni a Fedezetvizsgálatról Kárrendezés és Közreműködési szolgáltatás esetén:

Az előadó kárrendező munkatárs köteles a kárakta megnyitását követően 5 munkanapon belül a Fedezetvizsgálatot elvégezni és erről a Biztosítottat tájékoztatni. A határidő a Fedezetvizsgálat eredményéről készített értesítésnek Biztosító általi postára adása határidejét jelenti. Amennyiben a szolgáltatási igénybejelentés a Biztosítónak nem a szolgaltatas@das.huE-mail küldése e-mail címére érkezik (ide tartozik a honlapról küldött szolgáltatási igénybejelentés is), a Fedezetvizsgálat elintézésének határideje további két munkanappal meghosszabbodik.

A Fedezetvizsgálat az alábbi szakaszokból áll és különösen az alábbiakra terjed ki:

 1. A szolgáltatást igénylő személyével kapcsolatos feltételek, így különösen:
  • a szolgáltatást igénylő személy biztosított-e
 2. Az Azonosított biztosítási szerződés és érvényességével és hatályosságával kapcsolatos feltételek, így különösen
  • a szolgáltatás igénylésének időpontjában a biztosítási szerződés biztosítási díja be van-e fizetve, vagyis díjrendezett-e a szerződés? (részletesen lásd: 3.2 pont)
  • amennyiben a biztosítási díjat megfizették, a befizetett díj megegyezik-e a ténylegesen fizetendő biztosítási díj mértékével?
  • nem merült-e ki a biztosítási összeg a biztosítási esemény bekövetkezésének biztosítási évében az Azonosított biztosítási szerződés terhére korábban bejelentett biztosítási eseményekre teljesített szolgáltatások miatt (előzmény károk),
  • egyedi azonosítással (rendszám, ingatlan) rendelkező biztosítási tárgyra vonatkozó szolgáltatási igény esetén az adott biztosítási tárgyra a biztosítási szerződés tárgyi hatálya kiterjed-e a szerződésre (azaz: be van-e vonva a biztosításba)?
 3. Az igényelt biztosítási szolgáltatással kapcsolatos feltételek, így különösen:
  • az igénybe venni kért szolgáltatást tartalmazza-e az Azonosított biztosítási szerződés?
  • mi tekinthető káreseménynek, biztosítási eseménynek (a biztosítási szolgáltatás alapjául szolgáló egyéb eseménynek) az igényelt szolgáltatás tekintetében, és mi ezeknek a bekövetkezési időpontja?
  • Van-e várakozási idő az érintett biztosítási szerződésben arra a szolgáltatásra, amire nézve az ügyfél a szolgáltatási igénybejelentését megtette?
  • nincs-e a Biztosító mentesülését eredményező, vagy a szolgáltatás nyújtását kizáró körülmény?
  • sikerkilátás vizsgálat lefolytatása.

Amennyiben a Fedezetvizsgálat alapján a Biztosított jogosult a szolgáltatás igénybevételére, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles a szolgáltatás nyújtására. Erről fedezetigazoló levélben kell a Biztosítottat tájékoztatni. A fedezetigazoló levélben le kell írni a Fedezetvizsgálat során tett megállapításokat, és rögzíteni kell, hogy mely szolgáltatás(ok) igénybevételét ismerte el a Biztosító a bejelentés alapján.

Az eljáró kárrendező munkatárs köteles a folyamatban lévő kárügyben minden olyan alkalommal a Fedezetvizsgálatot elvégezni, különös tekintettel a sikerkilátás vizsgálatra, amikor olyan új adat, tény, irat vagy egyéb dokumentum, információ kerül a birtokába, amely kétségessé teszi a biztosítási fedezet fennállását.

Amennyiben a rendelkezésre álló iratok alapján nem lehet egyértelműen megállapítani a biztosítási fedezet fennállását, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles a Biztosítottól írásban bekérni a fedezet megállapításához szükséges iratokat, egyúttal köteles a Biztosított figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a Fedezetvizsgálat elvégzéséig az ügyben érdemi intézkedéseket nem tehet. Ha a szolgáltatás alapjául szolgáló biztosítási szerződésben a Biztosító előírta, hogy a Fedezetvizsgálathoz meghatározott adatokat kell szolgáltatni, Pl. Jogtárs Jogvédelmi Biztosítási Szerződés, akkor a Fedezetvizsgálat csak ezen adatok beérkezését követően folytatható le. Köteles továbbá felhívni a Biztosított figyelmét arra, hogy a szükséges iratok, adatok meg nem küldése esetén a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján elutasítja a szolgáltatás iránti igényt.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!