Belső védelmi vonalak működése

A letölthető pdf-ből (Tájékoztató a belső védelmi vonalak működéséről)PDF dokumentum, új ablakban nyílik megtudhatja, hogy a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító hogyan működteti belső védelmi vonalait a felelős belső irányítás érdekében.

Visszaélés-bejelentési rendszer – D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

A biztosító hírneve az ügyfelek, az üzleti partnerek, a tulajdonosok és a közvélemény bizalmán alapul. A biztosító következetesen betartja a korrupció és a megvesztegetés tekintetében a Magatartási Kódexben lefektetett alapelveket, ennek érdekében visszaélés-bejelentési rendszert is működtet.

A biztosító által fenntartott bejelentési rendszerbe a biztosító munkavállalóin, valamint a vele szerződéses jogviszonyban álló személyeken kívül olyan személyek is tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Rosszhiszemű bejelentés esetén a Biztosító polgári jogi vagy munkajogi igényt érvényesíthet a bejelentővel szemben, illetve feljelentést tehet.

A nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A tisztességes eljárás követelményének megfelelve biztosítjuk, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

Amennyiben a biztosító valamely munkatársa jogszabálysértésről vagy a Magatartási Kódex szabályainak jelentős megsértéséről szerez tudomást, különösen csalás, vesztegetés, mérleghamisítás vagy más olyan, hasonló módon szankcionált cselekmény esetén, amely büntető- vagy polgári jogi következményekkel járhat, köteles haladéktalanul tájékoztatni felettesét (annak érintettsége esetén vagy egyébként szükségesnek ítélt helyzetben a vezérigazgatót), és még a belső ellenőrt vagy a megfelelőségi vezetőt, vagy – gazdasági bűncselekmény vagy hasonló törvénysértés esetén – az illetékes külső ombudsmant.

A bejelentés megtehető személyesen vagy levélben a Megfelelőségi vezető részére címezve 1082 Budapest Futó utca 47-53. VI. emelet, vagy e-mailen: megfeleloseg@das.hu.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a biztosító dönt a feljelentés megtételéről. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a biztosító által meghatározott magatartási szabályokat, a biztosító a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

A biztosító minden esetben törekszik a bejelentések kivizsgálásának biztosítására, azonban a vonatkozó jogszabályok értelmében a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,

b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,

c) a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató itt található:

Visszaélés-bejelentési rendszer – ERGO Group AG

Amennyiben tudomása van jogszabálysértésről, vagy a Munich Re Magatartási Kódex szabályainak jelentős megsértéséről, akkor az alábbi linken közvetlenül is bejelentést tehet a Csoport részére. A jelentést anonim módon is megteheti. Ebben az esetben vegye figyelembe a bejelentési portál biztonsági utasításait.

ERGO visszaélés bejelentő portálkülső, új ablakban nyílik

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!