Belső védelmi vonalak működése

A letölthető pdf-ből (Tájékoztató a belső védelmi vonalak működéséről)PDF dokumentumPDF dokumentum, új ablakban nyílik megtudhatja, hogy a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító hogyan működteti belső védelmi vonalait a felelős belső irányítás érdekében.

Bejelentési rendszer

Magatartási Kódex

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító olyan Magatartási Kódexet dolgozott ki, amely az üzleti etika és a jogkövetés alapelveit és elvárásait pontosan és érthetően határozza meg munkatársai számára.

A biztosító hírneve az ügyfelek, az üzleti partnerek, a tulajdonosok és a közvélemény bizalmán alapul.

A biztosító következetesen betartja a korrupció és a megvesztegetés tekintetében a Magatartási Kódexben lefektetett alapelveket.

A bejelentési rendszerbe a biztosító munkavállalóin, valamint a vele szerződéses viszonyban álló személyeken kívül olyan személyek is tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Amennyiben a biztosító valamely munkatársa jogszabálysértésről vagy a Magatartási Kódex szabályainak jelentős megsértéséről szerez tudomást, különösen csalás, vesztegetés, mérleghamisítás vagy más olyan, hasonló módon szankcionált cselekmény esetén, amely büntető- vagy polgári jogi következményekkel járhat, köteles haladéktalanul tájékoztatni felettesét (annak érintettsége esetén vagy egyébként szükségesnek ítélt helyzetben a vezérigazgatót), és még a belső ellenőrt vagy a megfelelőségi vezetőt, vagy – gazdasági bűncselekmény vagy hasonló törvénysértés esetén – az illetékes külső ombudsmant.

A bejelentés megtehető személyesen vagy levélben a Megfelelőségi Vezető részére címezve 1082 Budapest Futó utca 47-53. VI. emelet vagy telefonon a +36 1 486 3600, vagy e-mailen: info@das.hu.

A bejelentés kivizsgálására a törvény annak beérkezésétől számított 30 napot biztosít, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. Az azonosítható bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről a biztosító tájékoztatja.

A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a biztosító dönt a feljelentés megtételéről. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a biztosító által meghatározott magatartási szabályokat, a biztosító a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

A biztosító minden esetben törekszik a bejelentések kivizsgálásának biztosítására, azonban a törvény értelmében a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után bejelentett, továbbá a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető. Ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban, a biztosító a bejelentés vizsgálatát mellőzheti.

A bejelentéshez kapcsolódó adatkezelést a biztosító bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba, és a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató itt található:

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!