D.A.S. panaszkezelés

Mosolygó szőke hajú lány beszél fülesen, előtte laptop.

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzata

(VIG/02/2020. sz. Vezérigazgatói utasítás)

I. Célkitűzések

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen panaszkezelési belső utasításának elkészítésével és az abban leírt folyamat szabályozásával a következő célokat kívánja elérni:

➢ Az ügyfelek panaszainak gyors, hatékony és átlátható kivizsgálását és orvoslását.
➢ A panaszok kapcsán keletkezett információk felhasználásával a Biztosító szolgáltatási színvonalának folyamatos javítását.
➢ Az ügyfélkör megtartását és folyamatos bővítését.
➢ A Biztosítóról kialakított pozitív kép folyamatos fenntartását és erősítését.

A panaszok hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról, a nyilvántartás vezetésének szabályairól, a panaszügyintézés csatornáiról a Biztosító az Ügyfelet a Panaszkezelési Szabályzatban tájékoztatja, melyet hirdetmény formájában a honlapon és az ügyfélfogadási térben a Biztosító közzéteszi.

II. Alapfogalmak

2.1. Ki a panaszos Ügyfél?

Panaszos Ügyfél lehet az a természetes személy, jogi személy, gazdálkodó szervezet, aki a Biztosító szolgáltatását Ügyfélként jogosult igénybe venni. Ügyfél lehet a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a Biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a Biztosító szolgáltatására jogosult más személy (a továbbiakban: Ügyfél).

2.2. Ki a fogyasztó?

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

2.3. Mi a panasz?

Panasznak tekintendő a Biztosító magatartásával, tevékenységével, szolgáltatásával, vagy mulasztásával összefüggő olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben az Ügyfél közvetlenül vagy meghatalmazás egyidejű csatolása mellett, meghatalmazottja útján vagy fogyasztói érdekképviseleti szerven keresztül a Biztosító vagy a biztosításközvetítői tevékenységet ellátó ügynök vagy a Biztosító által megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy eljárását kifogásolja.

Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél az ügyével kapcsolatban a Biztosítótól általános tájékoztatást vagy állásfoglalást igényel, beleértve azt az esetet, ha az Ügyfél a szolgáltatási igényével kapcsolatosan harmadik személy – hatóság, bíróság, stb. – működésével összefüggő kérdést tesz fel. Ezeket állásfoglalás kérésnek tekintjük.

Amennyiben a kérelem tartalma alapján nem dönthető el az, hogy az panasznak tekintendő-e vagy sem, a panasz elintézéséért felelős személy az Ügyféllel felveszi a kapcsolatot e tárgyban.

III. A panasz bejelentési módjai, elérhetőségek

3.1. A Biztosítónál a panasz előterjesztésére a következő elérhetőségek valamelyikén van lehetőség:

a. Személyesen:

A Biztosító székhelyén kerülhet sor, amelynek címe az alábbi: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. emelet

Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken: 08:00-16:00, szerdán: 8:00-20:00.

b. Telefonon:

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. központi telefonszáma: +36-1-486-36-00

A Biztosító a hívásokat hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8:00-16:00, szerdán 8:00-20:00 óráig folyamatosan fogadja.

c. Postai úton: 

A Biztosító levelezési címe a következő:

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., 1428 Budapest, Pf. 9.

d. Elektronikusan:

E-mailben az info@das.huE-mail küldésee-mail címen.

e. Faxon: A Biztosító központi faxszáma: +36-1-486-36-01

Meghatalmazott útján is bejelentheti a panaszt az Ügyfél, melyhez a Meghatalmazás minta elérhető a Biztosító honlapján (www.das.hu/ugyfel-panaszkezeles), illetve a jelen Panaszkezelési Szabályzat mellékleteként (3. sz. függelék). A meghatalmazásnak minden esetben meg kell felelnie a teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat formai követelményeinek. (A leggyakrabban használt, formai követelményeknek megfelelő meghatalmazások: a meghatalmazó által saját kézzel írt és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt meghatalmazás; a nem saját kézzel írt és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által kettő tanú előtt aláírt meghatalmazás, ez esetben a tanúk nevét, címét és aláírását is fel kell tüntetni; ügyvédi meghatalmazás.)

Írásban a panasz benyújtható a Magyar Nemzeti Bank honlapján a Fogyasztói kérelem kitöltésével, mely az alábbi linken is elérhető:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz#formanyomtatvanyokkülső, illetve a Biztosító honlapján (http://das.hu/magunkrol/panaszkezeles/) és a jelen Panaszkezelési Szabályzat mellékleteként (2. sz. függelék) is elérhető. A Biztosító az egyéb formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadja.

Fogyasztói érdekképviseleti szerv is előterjeszthet panaszt az ügyfél ügyében.

3.2. A panasz beérkezése

A panasz abban az időpontban tekinthető a biztosítónál beérkezettnek, amikor a Biztosító székhelyére (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. emelet) beérkezik, vagy amikor azt a Biztosító székhelyén tették.

3.2.1. Szóbeli panasz esetén

Telefonon történő panasztétel esetén a Biztosító és az Ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Biztosító hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt 5 évig megőrzi. Erről az Ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Biztosító biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli (5 percen belüli) élőhangos hívásfogadást és a panaszfelvételt. Szóbeli panasz esetén a beazonosítás a kötvényszám/ajánlatszám/kárszám, panaszos ügyfél neve, továbbá három személyes adat  elkérésével történik. A Biztosító a panaszos ügyfél kérésére a személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül személyes ügyfélfogadási időpontot biztosít. Időpontfoglalási kérését az ügyfél a 3.1. pontban megjelölt elérhetőségeken jelezheti.

A személyesen tett panaszról a Biztosító jegyzőkönyvet készít, melynek másolatát átadja az Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél a szóbeli panaszát nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnél terjeszti elő, az ügyintéző tájékoztatja az Ügyfelet, a panaszt a továbbiakban kezelő szervezeti egység elérhetőségéről.

A személyesen vagy telefonon tett panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és ha lehetséges, azonnal orvosolni kell.

Amennyiben a panasz azonnal orvosolható, és az elintézést az Ügyfél megfelelőnek tartja, úgy a panaszról a Biztosító jegyzőkönyvet vesz fel, rávezeti az elintézés tényét, és intézkedik a nyilvántartásba vételről.

Amennyiben a panasz azonnal elintézhető, de az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy az ügyintéző köteles a panaszról és a Biztosító álláspontjáról az Ügyfelet tájékoztatni. Emellett a panaszról és a Biztosító álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és intézkedik annak nyilvántartásba vételéről.

Amennyiben a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a panaszról a Biztosító jegyzőkönyvet vesz fel, és a személyesen tett panasz esetén a jegyzőkönyvet az Ügyféllel aláíratja, és egy aláírt példányt az Ügyfél részére visszaad. Ezt követően az ügyintéző intézkedik a panasz nyilvántartásba vételről.

A telefonon közölt szóbeli panasz esetén, az Ügyfélnek a Biztosító – a panasszal kapcsolatos indoklással ellátott álláspontjának egyidejű megküldésével – a bejelentésről készített jegyzőkönyvet is megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

  • ügyfél neve,
  • ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön,
  • a panasszal érintett szerződés kötvényszáma, ügytől függően ügyszám,
  • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • amennyiben a panasz kivizsgálása azonnal nem lehetséges, – telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • a panasszal érintett szolgáltató (a Biztosító) neve és címe.

A szóbeli panasz esetén a Biztosító felhívja a panaszos ügyfél figyelmét a panaszkezelési szabályzat elérhetőségére, amely tartalmazza a panaszkezelési eljárásra vonatkozó információkat.

Telefonon történő panaszkezelés esetén Társaságunk az Ügyfél kérésére lehetőséget biztosít térítésmentesen a hangfelvétel visszahallgatására, továbbá kérésére 15 napon belül rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített, szószerinti jegyzőkönyvet, továbbá Ügyfél kérésére a hangfelvétel másolatának kiadását a lenti Tájékoztató mellett.

A fenti esetben az alábbi tájékoztatást kapja az ügyfél:

„Tájékoztató

Tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen levelünkhöz mellékelt hangfelvételt Ön kizárólag panaszkezelési céllal használhatja fel, azt nem adhatja át harmadik személynek, nem teheti illetéktelen személyek részére hozzáférhetővé és nem hozhatja nyilvánosságra semmilyen módon. A hangfelvétel biztosítási és üzleti titkot tartalmaz, a biztosítási és üzleti titok nem évül el, a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül fennáll. A hangfelvétellel történő visszaéléssel okozott (pl.: illetéktelen személy részére történő átadás, hozzáférhetővé tétel, nyilvánosságra hozatal) és az abból eredő kárért Ön teljes kártérítési felelősséggel tartozik a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. felé a Polgári Törvénykönyv alapján.”

3.2.2. Írásbeli panasz esetén

Az írásbeli panasz sikeres beazonosításához legalább három olyan adat megadása szükséges, mely alapján az ügyfél, a kötvény, illetve a kárügy beazonosítható.

A beérkezett írásos dokumentumot az iktatásért felelős ügyintéző továbbítja az ügyfélközpontúsági csoport részére, aki a panasz részleteit a panasznyilvántartó rendszerében rögzíti, és átadja kivizsgálásra.

Amennyiben az Ügyfél írásbeli panaszát a Biztosító ügyfélfogadási terében adja le, az ügyintéző tájékoztatja az Ügyfelet a panaszt a továbbiakban kezelő szervezeti egység elérhetőségéről.

3.3. Szükséghelyzetben

Amennyiben a Biztosító által megadott elektronikus elérési lehetőségei közül egyik sem működik (lásd III/3.1 pont), akkor a Biztosító által fent megjelölt telefonvonalon, ennek az elektronikus eléréssel egy időpontban bekövetkező üzemzavara esetén – pl. tartós áramszünet – a levelezési címre küldött levélben, vagy személyesen – vagy meghatalmazott által leadott irat formájában – van lehetőség panaszt tenni.

IV. A panasz kivizsgálása, megválaszolása

4.1. Kivizsgálás

A panasz rögzítését követően az ügyfélközpontúsági csoport munkatársa e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a panasz egyedi azonosítószámáról, amennyiben az Ügyfél e-mail címmel nem rendelkezik, úgy telefonon vagy postai úton történik meg az értesítés.

A panasz kivizsgálását a panaszügyben leginkább érintett osztály végzi, melyről az ügyfélközpontúsági csoport munkatársa dönt, és adja át az ügyet kivizsgálásra. Az ügyfélbejelentéseket a rendelkezésére bocsátott és általa ismert körülményeket figyelembe véve tekinti át. A tények feltérképezését, szükség esetén az állásfoglalások bekérését követően a Biztosító írásban tájékoztatja az Ügyfelet a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben a bejelentés nem tartalmaz elegendő információt a panasz érdemi kivizsgálásához, ebben az esetben a panaszkezelő osztály haladéktalanul, legkésőbb a panasznak az Ügyfélközpontúsági osztályra történő beérkezését követő munkanapon felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot a hiányzó adatok pótlása érdekében.

A Biztosító a panaszkezelés során a következő adatokat kérheti az Ügyféltől:

– név,

– születési idő, hely,

– édesanyja lánykori neve;

– kötvényszám vagy kárszám,

– cím (lakcím, székhely, levelezési cím),

– telefonszám,

– értesítés módja,

– a panasszal érintett biztosítási termék vagy szolgáltatás,

– a panasz leírása, oka,

– az Ügyfél igénye,

– a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata, amely a Biztosítónál nem áll rendelkezésre,

– meghatalmazott útján eljáró Ügyfél esetében érvényes meghatalmazás,

– a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó Ügyfél adatait Társaságunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A panasz kivizsgálásához és rendezéséhez szükséges lépéseket, intézkedéseket az ügyintéző a panasznyilvántartó rendszerben rögzíti.

Amennyiben az Ügyfél korábbi panaszát a Biztosító elutasította, mely választ az Ügyfél nem fogadja el, és ugyanazon ügyben, azonos tárgyú panaszt tesz a Biztosítónál, úgy azt, amennyiben az ügyben újabb körülményt az Ügyfél nem tár fel, a korábbi panaszával megegyező ügyszámon kezeljük. Az ismételt panasz elutasításának az indokolásban a Biztosító csak arra köteles utalni, hogy a benyújtott ismételt panaszt a Biztosító jogosult
érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, és a korábbi panaszra adott választ a továbbiakban is fenntartani, melyhez a korábbi panaszra adott válaszát is csatolja.

A panasz kivizsgálása minden esetben térítésmentes.

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

A panaszt és az arra adott választ a Biztosító öt évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.

4.2. Válaszadási határidő

A panaszra az Ügyfélnek a biztosítóhoz történő bejelentést (a beérkezés időpontját) követő 30 napon belül érdemi, indokolással ellátott választ kell küldeni. Ez azt jelenti, hogy a panasz ügyében írt válaszlevelet a beérkezéstől számított 30 napon belül kell postára adni. A postai úton küldött levelet az ügyfél levelezési címére ajánlott, tértivevényes levélként kerül postázásra.

4.3. Jogorvoslati lehetőségek

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén, vagy amennyiben a Fogyasztónak minősülő Ügyfél a Biztosító álláspontjával nem ért egyet, az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

a) Amennyiben a panasz a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányul, akkor az Ügyfél a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának elérhetőségei:

Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777.

Telefonszáma: +36-80-203-776

Telefaxszáma: +36-1-489-91-02

Honlap: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelemkülső

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.huE-mail küldése

b) Annak érdekében, hogy az Ügyfél és a Biztosító közötti vitát a bírósági út igénybevétele nélkül sikerüljön megnyugtatóan rendezni, a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogvita esetén az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezze. A Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testület.

A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: 1525 Budapest, BKKP Pf.: 172.

Címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Telefonszáma: +36-80-203-776

E-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.huE-mail küldése

Honlap: https://www.mnb.hu/bekelteteskülső

Társaságunk a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozóan általános alávetési nyilatkozatot nem tett, amelyben vállalta volna, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa azonban egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg az egymillió forintot.

c) A b) pontban meghatározott viták esetén a Szerződő vagy a Biztosított – döntésétől függően – a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása helyett a bírósági utat is igénybe veheti.

Kizárólag a bíróság járhat el:

– a bíztatási kárral összefüggő polgári jogi kérdésekben.

A bíróság eljárására a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései irányadóak.

Amennyiben a Biztosító álláspontja szerint a panasz a jelen szabályzat 4.3. alfejezetének mind az a), mind a b) pontját érinti, akkor az Ügyfelet a Biztosító tájékoztatja arról, hogy mely panaszrésszel melyik hatósághoz vagy szervhez fordulhat.

Ha a panasz a jelen szabályzat 4.3. alfejezetének egyik pontja alá sem tartozik, a Biztosító tájékoztatja az Ügyfelet, hogy panaszával kapcsolatban további jogorvoslatra sajnos nincs lehetőség.

A Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet a panasz elutasítása, valamint a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a Biztosító tájékozatja, hogy panaszával a Polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A bíróság eljárására a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései irányadóak.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése, illetve az MNB Fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány az alábbi helyen letölthető: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz#formanyomtatvanyok, továbbá a fenti említett ügyfélszolgálati elérhetőségeken beszerezhető. A formanyomtatvány térítésmentes megküldését Társaságunktól is kérheti az Ügyfél telefonon, személyesen, levélben, faxon, illetve e-mailben a jelen dokumentum III. 3.1. pontjában szereplő elérhetőségeken.

A fogyasztó ilyen tartalmú külön kérése esetén a formanyomtatványokat elektronikus hozzáféréssel rendelkező Ügyfél részére elektronikus úton, más esetben postai úton költségmentesen, haladéktalanul megküldjük.

V. A panaszügyek nyilvántartása

4.2.1. Panaszügyi nyilvántartás
A Biztosító minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszról nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy a panaszok és azok rendezése, illetve a megoldásukat szolgáló intézkedések nyomon követhetők legyenek.

A Panaszügyi Nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
– a panasz benyújtásának időpontját, beérkezés csatornáját,
– az Ügyfél adatait (név, cím, kötvényszám, stb.),
– a panasz rövid leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
– a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indoklását,
– az intézkedés teljesítésének határidejét, a kivizsgáló és a végrehajtásért felelős személy vagy személyek nevét,
– a panasz megválaszolásának időpontját (válaszlevél postára adásának dátumát),
– peresített panaszügyek jelölését,
– MNB-nél megtett panaszok.

A nyilvántartás alkalmas arra, hogy a Biztosító
a) a panaszokat azok témája szerint csoportosíthassa;
b) a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárhassa és azonosíthassa;
c) megvizsgálhassa, hogy a b) pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-e más eljárásra vagy termékre, szolgáltatásra;
d) eljárást kezdeményezhessen a feltárt, b) pontban rögzített tények és események korrekciójára;
e) összefoglalhassa az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, a jogi kockázatokat.

Budapest, 2020. március 13.

Szabó György

Vezérigazgató

Mellékletek jegyzéke:

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!