Mi az a lakásszövetkezet és hogyan alapítható?

A nagyvárosi lakóközösségek egyik tipikus szerveződési, intézményes formája a társasház. Emellett azonban az együttműködés egyéb formáinak kialakítására is van lehetőség. Az egyik ilyen szerveződési lehetőség a lakásszövetkezet alapítása. Jelen cikkünkben azokat a szabályokat ismertetjük, amelyek segítségével lakásszövetkezetet lehet alapítani.

A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény alapján a lakásszövetkezet a lakóépületek építésére és fenntartására létrejött gazdálkodó szervezet. Tehát egy önálló jogi személy, melynek jogai lehetnek, és kötelezettségeket szerezhet. De természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok lehetnek a tagjai. Fontos azonban, hogy külföldi személy akkor lehet a lakásszövetkezet tagja, ha a lakás tulajdonjogát, vagy az állandó, illetőleg az időleges használati jogot megszerezte.

A lakásszövetkezetek alapvetően nem nyereségszerzés céljából alapított vállalkozások, tevékenységüket elsősorban a saját és tagjaik részére végzik, ugyanakkor a tevékenységük ellátása céljából vállalkozási tevékenységet is folytathat. Ilyen vállalkozási tevékenység lehet például a társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység, melyekre a társasházakról szóló törvény erre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Hogyan alapítható?

Alapítását legalább hét alapító tag esetén, valamennyi alapító tag részvételével tartott alakuló közgyűlés határozhatja el. Az alakuló közgyűlést bármely alapító tag vagy az építtető is összehívhatja. Az alakuló közgyűlésnek dönt a lakásszövetkezet megalakulásáról, elfogadja az alapszabályát, megválasztja az igazgatóságát és a felügyelőbizottságot, illetőleg e szervek tisztségviselőit. Ezen kívül elfogadja az alapító vagyon összegét, illetőleg megállapítja a tagok építéssel és fenntartással kapcsolatos befizetéseinek feltételeit, valamint dönt az alakuló közgyűlésig a lakásszövetkezet javára megkötött szerződések jóváhagyásáról.

Az alakuló közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, az alapszabály elfogadásához azonban az alapító tagok szavazatainak kétharmados szótöbbsége szükséges. Magáról az alakuló közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá, és a közgyűlésen erre megválasztott két lakásszövetkezeti tag is hitelesíti aláírásával. Az alapszabály azért is nagyon fontos, mert a lakásszövetkezet alapításának, továbbá a szervezetének, működésének és gazdálkodásának alapokmánya. Tartalmát a lakásszövetkezet tagsága, céljait és adottságait figyelembe véve állapítja meg. Alaptíás úgy zajlik, mint egy cég esetében: az alapszabály elfogadásától számított harminc napon belül – bejegyzés és közzététel céljából – be kell jelenteni a székhelye szerint illetékes cégnyilvántartást vezető bíróságnak, tekintettel arra, hogy a lakásszövetkezet a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.