A határozott idejű munkaszerződés részletszabályai

Sok körülmény indokolhatja, hogy a munkáltató csak határozott ideig foglalkoztassa a munkavállalót, azonban sajnos vannak esetek, amikor a határozott idejű jogviszony létesítése mögött nincsenek észérvek, és a munkáltató több törvényes kötelezettségétől való szabadulás miatt választja ezt a megoldást. Épp ezért a határozott idejű munkaviszony létesítésének vannak korlátjai, valamint vannak olyan részletszabályok, amikkel minden érintett munkavállalónak érdemes tisztában lennie.

A munka törvénykönyve értelmében a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg. Ide kell érteni a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására.

Az öt éves korlátozástól akkor lehet eltérni, ha a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, a munkaviszony legfeljebb az engedélyben meghatározott tartamra létesíthető.

Az engedély meghosszabbítása esetén az újabb határozott idejű munkaviszony tartama – a korábban létesített munkaviszony tartamával együtt – az öt évet meghaladhatja.

A gyakorlatban rendkívül lényeges, hogy a határozott idejű munkaviszony megszüntetésének az általánostól eltérő szabályai vannak!

A munkavállaló a határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló köteles megindokolni.

A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Fontos tehát tisztán látni, hogy határozott idejű munkaviszonynál nincs lehetőség az indokolás nélküli munkavállalói felmondásra, rendes felmondásnak is csak kivételes esetben van helye. A felmondási idő a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén legfeljebb a határozott idő lejártáig tart.

Természetesen, ha az azonnali hatályú felmondás feltételei fennállnak, a határozott idejű jogviszonyt is meg lehet így szüntetni.

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt rendes, nem azonnali hatályú felmondással három esetben szüntetheti meg. Ennek értelmében megszüntethető munkáltatói felmondással a jogviszony a felszámolási – vagy csődeljárás tartama alatt, vagy a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

Fontos tisztában lenni azzal is, hogy a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt bármikor indokolás nélkül megszüntetheti. Azonban ebben az esetben a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjra.