Alternatív vitarendezés a bankokkal

Két öltönyös férfi egy asztalnál kezet fognak, egy harmadik nyakkendős nézi őket.

Egyre sokasodnak a bankok és a hitelfelvevő magánszemélyek közötti jogviták.

A polgárok sokszor kiszolgáltatottnak érzik magukat a hatalmas cégekkel szemben és nem tudják, kihez fordulhatnak. Ügyvédek igénybevétele, peres eljárás indítása pedig igen drága. Az alábbiakban abban nyújtunk segítségét, hogy mégis, milyen szervhez fordulhatnak a tanácstalan hitelesek.Amennyiben a hitelintézet az ügyfél írásbeli panaszára nem adott 30 napon belül választ, megtévesztette őt, nem tartotta be a kárrendezési határidőt, vagy egyéb jogszabálysértés gyanúja merül fel, a hitelfelvevő kérelmet terjeszthet elő a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél. A kérelem formája a beadvány, melynek tartalmaznia kell a kérelmet előterjesztő nevét, lakcímét. A nyomtatvány részletes kitöltésén túl, szükséges az állításokat alátámasztó dokumentumok (pl.: hirdetés, szerződés, panasz, válaszadás, tértivevények, hirdetmények, stb.) csatolása is.Fontos kiemelni, hogy a PSZÁF-nak nincs hatásköre eljárni az ügyfél és a bank közötti szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegés és joghatásai megállapításának eseteiben, polgári jogvita esetén ugyanis a PSZÁF mellett működő alternatív vitarendezési fórum, a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a bírósági út vehető igénybe.A Felügyeletnél kérelemre indult eljárás ügyintézési ideje 3 hónap, mely egyszeri alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési időbe nem számít bele a tényállás tisztázásához szükséges iratok beszerzése, illetve az azok hiánypótlására adott határidő. Az ügyintézés teljes hossza ennek megfelelően akár több hónap (4-5 hónap) is lehet.A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 2011. július 1-jét követően lehet kezdeményezni. A PBT eljárását csak természetes személy kérheti, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és jogi személy nem, hiszen pénzügyi békéltetés, mint alternatív vita-rendezési fórum tipikusan a fogyasztóvédelem jogintézménye.PBT hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a bankok, pénzügyi vállalkozások, befektetési szolgáltatók között – a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban – létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek (pénzügyi fogyasztói jogviták) bírósági eljáráson kívüli rendezése.Az eljárás célja elsősorban egyezség létrehozását kísérli meg a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának alapvető feltétele, hogy a fogyasztó közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését a pénzügyi szolgáltatóval. Ezt a feltételt a kérelem beadásakor igazolni kell, e nélkül a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasítja.Másik fontos feltétel, hogy ne legyen folyamatban más – az adott ügyre vonatkozó – eljárás. Ezért a fogyasztónak a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított.