Segítség, pert indítottam, de a bíróság nem lép!

Birói kalapács az asztalon.

Bár ügyeinket szinte valamennyien igyekszünk békés módon, megegyezés útján rendezni, azonban előfordulnak olyan kivételes esetek, amelyekben már - egyéb lehetőség hiányában - kénytelenek vagyunk érvényesíteni kívánt igényünket peres útra terelni. Mit tehetünk akkor, ha - bár keresetünket benyújtottuk, de a bíróság részéről előrelépés hosszabb időtartamot követően sem történt?

A Polgári Perrendtartásról szóló törvény értelmében a bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről, mely határnapra a feleket – a vonatkozó dokumentáció megküldése mellett – megidézi. Abban az esetben, ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján – például hiánypótlási felhívás teljesítése, ügy áttétele stb. – válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére, a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani.
A fentiek mellett lényeges előírás még a vonatkozó jogszabályok értelmében, hogy a tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az első tárgyalási nap a keresetlevélnek a bírósághoz érkezését követően legkésőbb négy hónapon belül megtartható legyen, kivéve, ha a törvény a határidő kezdő időpontját illetően eltérő időpontot határoz meg. A tárgyalási határnap azonban ebben az esetben sem tűzhető ki a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított kilencedik hónapnál későbbi időpontra.

A hatályos jogszabályok kimondják, hogy amennyiben a törvény a bíróság részére az eljárás lefolytatására, eljárási cselekmény elvégzésére vagy valamely határozat meghozatalára határidőt állapított meg, azonban az eredménytelenül telik el, abban az esetben – többek között – a perbeli felek kifogást terjeszthetnek elő az eljárás elhúzódása miatt.

A fentiek alapján tehát – amennyiben a bíróság a fenti határidők megtartását elmulasztotta -lehetőségünk van az eljárás elhúzódása miatti kifogás előterjesztésére.

A kifogást az ügyben eljáró bíróságnál írásban kell benyújtani, egyúttal szükségszerű kérelmezni a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságtól a mulasztás tényének megállapítását, valamint – megfelelő határidő tűzésével – a mulasztó bíróságnak az elmulasztott eljárási cselekmény elvégzésére, vagy határozat meghozatalára történő utasítását is.

Természetesen amennyiben ezen eljárásunk eredményre nem vezetne, abban az esetben jelen problémával is érdemes megfelelő szakértelemmel rendelkező jogi képviselőhöz fordulnunk.