Segítség, csekket nem kaptam, de a kgfb szerződésem megszűnt!

Egy kis faautó van a fémpénzeken.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések megkötésénél sokan a kényelmi szempontokat figyelembe véve választjuk a biztosítási díj csekk útján történő rendezését tartalmazó konstrukciót azzal a céllal, hogy valamennyi esetben a postán érkező csekk emlékeztessen minket fizetési kötelezettségünk teljesítésének esedékességére. Mit tehetünk azonban akkor, ha csekket egyáltalán nem, azonban egy szerződés törléséről szóló értesítőt már találunk a postaládánkban?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény kötelező jelleggel mondja ki, hogy minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével – a jogszabályoknak megfelelő biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni és azt díjfizetéssel hatályban tartani.

A szerződés hatályának díjfizetéssel való fenntartására vonatkozó kötelezettség megszegésének szankciójaként a jogszabály kimondja, hogy amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetjük meg, a biztosító a díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a díj esedékességétől számított hatvannapos póthatáridővel, igazolható módon a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld részünkre. Abban az esetben, ha a fent megjelölt türelmi idő is eredménytelenül telik el, a szerződés – amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg – az esedékességtől számított hatvanadik napon megszűnik.

Sajnálatos módon, a hasonló jogvitákban hozott ítéletek nyomán kialakult joggyakorlat nem a biztosítottnak kedvez. A bírói döntések túlnyomó részére kimondja ugyanis, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján az üzembentartónak elsődleges kötelessége a biztosítási díj esedékességének észben tartása, illetve a fizetési kötelezettség teljesítése, amely kötelezettség elmulasztásához, illetve késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó jogkövetkezmények alól sajnos abban az esetben sem mentesülhetünk, ha a biztosító a csekkek megküldésére irányuló kötelezettségének nem tett eleget.

A fentiek alapján tehát a fent megjelölt felszólító levél kézhezvételét követően valamennyi esetben célszerű gondoskodnunk az esedékes biztosítási díj megfizetéséről.

Amennyiben azonban első ízben a törlési értesítőből kapunk tájékoztatást szerződésünk törléséről, abban az esetben célszerű felvennünk a kapcsolatot a biztosítóval és felhívni a társaságot a felszólító levél postára adásáról szóló igazolás megküldésére. Ha a biztosító felszólításunk ellenére nem küldi meg részünkre a kért igazolást, abban az estben érdemes lehet az illetékességgel rendelkező békéltető testületet megkeresnünk, amely testület – eljárási díj, illetve illeték megfizetésével nem járó – eljárásában lehetőségünk nyílik a biztosítóval való egyezségkötésre. Bár a kialakult joggyakorlat értelmében a biztosító csekk küldésre vonatkozó kötelezettségének elmulasztása nem mentesít minket a díjfizetési kötelezettségünk teljesítése alól, azonban a biztosító felügyeleti szerve, azaz a Magyar Nemzeti Bank eljárása megindításának kilátásba helyezése alkupozíciót teremthet számunkra a békéltető testületi eljárás során.