Munkaerő-kölcsönzés – Három alany, hány jogviszony?

A munkahelyen kér fiatal férfi kezet fog.
A munkaerő-kölcsönzés az úgynevezett atipikus munkaviszonyok körébe tartozik. Olyan foglalkoztatást jelöl, ahol a munkavállaló a kölcsönbeadó munkáltatóval áll munkaviszonyban, azonban ez a munkáltató a munkaerőt ideiglenesen harmadik személynek, a kölcsönvevőnek engedi át.

Ennek a konstrukciónak az egyik sajátossága, hogy munkaviszony a kölcsönbeadó és a munkavállaló közt áll fenn, azonban a munkavégzéssel összefüggésben mégis a kölcsönvevő gyakorol egyes munkáltatói jogokat. A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közt magánjogi megállapodás jön létre a kölcsönzés tekintetében.

A kölcsönzés tartama legfeljebb öt év lehet, amennyiben a kölcsönzés tartamát a felek meghosszabbítják, vagy az előző kölcsönzés megszűnésétől számított hat hónapon belül ismételten sor kerül kölcsönzésre.

A munkaszerződés alapvető kötelező elemein – az alapbéren és a munkakörön – túl, ilyen jogviszony esetén a feleknek kifejezetten meg kell állapodniuk abban, hogy a munkaviszony kölcsönzés céljából jön létre.

A kölcsönzés tartama alatt a munkavállaló munkavédelmével, a munkaidővel- és pihenőidővel kapcsolatos munkáltatói jogokat a kölcsönvevő gyakorolja. Továbbá ő köteles az utóbbiakat érintő nyilvántartások vezetésére is, tekintettel arra, hogy ő köteles a munkavállalót foglalkoztatni, munkával ellátni.

A törvény nem pusztán a jogviszony létesítésének, valamint a tartalmát képező fenti jogoknak és kötelezettségeknek körében határoz meg eltérő szabályokat, de a megszüntetéssel összefüggésben is.

Az egyik leginkább szembetűnő különbség, hogy míg a „hagyományosnak” tekinthető munkaviszony esetén a felmondási idő harminc nap, munkaerőkölcsönzés esetén ezt rövidebb, tizenöt napos tartamban határozza meg a jogszabály. Kedvezőbb a felmondási idő alatti felmentés szabálya is a munkavállalóra nézve. Amennyiben a kölcsönbeadó felmondással megszünteti a munkavállaló munkaviszonyát, a felek eltérő megállapodásának hiányában a munkavállaló a felmondási idő teljes tartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Klasszikus munkaviszony esetén ez csak a felmondási idő felére áll.

Megjegyzendő, hogy a mennyiben a kölcsönzés során a munkavállalónak kárt okoznak vagy személyiségi jogait megsértik, a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő ezért egyetemlegesen felelnek.

A jogviszony sajátos jellegére és az eltérő szabályozásra figyelemmel a munkaügyi hatóság ellenőrzései során kiemelt figyelmet fordít a munkaerőkölcsönzéssel összefüggésben támasztott jogi követelmények megtartására.