Fogyasztói hitelek I.

Egy férfi kéz aláír egy szerződést.

A közelmúlt eseményeit jelentősen meghatározták a devizahitelekkel kapcsolatos kérdések, nagy volt a bizonytalanság, hiszen sokan még mindig az évekkel ezelőtt felvett hitelek terheit cipelik. Annak érdekében, hogy a jövőben az ilyen helyzetek, a lakosság nagy részét érintő problémák elkerülhetőek, megelőzhetőek legyenek, az Országgyűlés módosította a fogyasztói hitelek nyújtásáról szóló törvényt, melybe számos, a fogyasztókat védő rendelkezés került.

A hitelekkel kapcsolatos első információkat a fogyasztók a különböző média felületeken – plakátokon, téve-, rádió- vagy épp újsághirdetésekben – találják. Épp ezért különösen fontos, hogy a most hatályba lépett módosítások a hitelekre vonatkozó kereskedelmi kommunikációt is érintik, vagyis mindenekelőtt a reklámokat. A kereskedelmi kommunikáció során a jövőben kerülni kell minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztókban. Az információknak könnyen olvashatónak, jól hallhatónak kell lenniük. Részletesebben meg kell jelölni a reklámokban az egyes számadatokat is.

Változtak a hitelszerződések megkötését megelőző tájékoztatásokra vonatkozó előírások is: az eddigi is megkövetelt felvilágosításon túl már egyértelmű, általános tájékoztatást is kell kapnia a fogyasztónak a hitelezőtől a hitelfelvétel folyamatáról, a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről, és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a pénzügyi fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében betöltött szerepéről. Ha a hitellel kapcsolatban más szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak értelemszerűen arra is ki kell terjednie, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy épp önálló, valamint az egyes szerződések felmondásának körülményeit is magába kell foglalnia.

A tájékozódást, az egyes szerződések megkötésére irányuló fogyasztói felkészülést segíti elő az is, hogy a törvény kötelezi a hitelezőket arra, hogy az általuk kötött hitelszerződések és jelzáloghitel-szerződések termékcsoportonként legjellemzőbb mintaszövegét az internetes honlapjukon is hozzáférhetővé tegyék.

A hitelképesség vizsgálatára vonatokozó előírások vonatkozásában már azt is kimondja a törvény, hogy a hitelező kizárólag abban az esetben tehet ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni.

Fontos szabály, hogy ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a hitelező köteles a fogyasztó hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.

A fentieken túl változtak továbbá – többek között – az árukapcsolásra, a csomagban történő értékesítésre, és az idegen pénzben fennálló tartozás átváltására vonatkozó előírások is, mely változásokat cikkünk folytatásában ismertetünk majd.