Döntéshozatal – segítséggel II.

Egy füves területen az út ketté ágazik.

A cselekvőképességet érintetlenül hagyó, ugyanakkor az érintett önrendelkezésének, jogainak védelmét szolgáló jogintézmény, a támogatott döntéshozatal nagyban megkönnyítheti azok életét, akik belátási képessége csökkent ugyan, de gondnokság alá helyezésük nem indokolt, azonban támogatóra tartanak igényt, és ennek nyilvántartásba vétele érdekében felkeresik a gyámhatóságot.

Felmerül a kérdés, mit is tehet a támogató, miben jelent többet ez a jogilag újonnan elismert pozíció a háttérben rendszerint meghúzódó egyéb segítőknél?

A támogató a támogatott kérésére:

  • közigazgatási, polgári és büntetőügyekben jelen lehet azoknál a cselekményeknél, amelyekben a támogatott érintett,
  • az eljárási rendjét meg nem zavaró módon egyeztethet a támogatottal,
  • jelen lehet a támogatott jognyilatkozatának megtételekor,
  • tanácsaival, a támogatott számára szükséges tájékoztatás megadásával elősegítheti annak jognyilatkozatát, továbbá
  • a támogatott döntésének meghozatalához segítséget nyújthat, valamint ezen túlmenően a döntés meghozatalában személyes jelentésével is közreműködhet.

A támogatás – akárcsak a cselekvőképesség korlátozása – adott ügycsoport(ok)ra szóló, vagy általános jellegű lehet. Nem lehet azonban támogatót kijelölni arra az ügycsoportra, melyre a cselekvőképességet érintő gondokságot már elrendelték. A kirendelés határozatlan időre szól, de azt ötévente felülvizsgálják.

Támogatóként egyidejűleg legfeljebb két személy jelölhető ki. Támogató az lehet, akinek személye ellen a támogatott nem tiltakozik, illetve akinek kirendelése nem ellentétes a támogatott érdekeivel; aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt; továbbá ő maga nem támogatott.  

A támogatottakról és a támogatókról a gyámhivatal nyilvántartást vezet.

Azok a személyek pedig, akik támogatásra szorulnak ugyan, de nem tudnak egyetlen olyan személyt sem megnevezni, aki alkalmas lenne a támogatói tisztség betöltésére, vagy vállalná az ezzel járó felelősséget, a támogatandó személyek egyetértésével a gyámhatóság hivatalból rendel támogatót, akinek feladata ugyanúgy a támogatott döntéshozatalának elősegítése, érdekeinek szem előtt tartása, mint a többi támogatott által kijelölt személynek.