A várandós nők felmondási tilalma

Egy fehér ruhás terhes nő egy asztalnál ül és laptopot használ.

Általánosan ismert tény, hogy a várandós nő munkaviszonyát munkáltatója nem jogosult egyoldalú felmondással megszüntetni. A gyakorlatban ugyanakkor számos technikai kérdést vet fel a védelem köre.

Rendkívül lényeges, hogy a felmondás akkor jogellenes, ha a tilalomra okot adó körülmény – jelen esetben a várandósság – a felmondás közlésének idején már fennállt. Nem elhanyagolható azonban, hogy a munkáltató és a munkavállaló tisztában voltak-e a várandósság tényével.

Kiemelendő, hogy mindaddig, amíg a munkavállaló tudomása ellenére várandósságának tényét munkáltatója felé nem jelzi, egy esetleges felmondás esetén nem áll módjában erre a speciális védelemre hivatkozni. A hatályos jog általános jelleggel előírja ugyanis, hogy a munkavállaló és a munkáltató kölcsönösen tájékoztatni kötelesek egymást minden olyan körülményről, ami a munkaviszony fennállása szempontjából lényeges. Tehát ebben az esetben a munkavállaló csak akkor hivatkozhat várandósságára, ha azt már a felmondás előtt közölte a munkáltatójával.

A közlés fontossága ugyanakkor előtérbe helyez egy rendkívül kényes kérdést, nevezetesen azt, hogy mikor szükséges a munkavállalónak jeleznie a várandósság tényét a munkáltató felé, meglehetősen érzékeny kérdésről lévén szó. A gyakorlat jelenleg azt mutatja, hogy amikor a munkavállaló tudomást szerez arról, hogy munkáltatói felmondással kapcsolatos érintettsége felmerülhet (például létszámcsökkentés okán), feltétlenül érdemes várandósságát jeleznie. Természetesen a munkavállaló nem kötelezhető arra, hogy a tudomásszerzést követően elsőként és haladéktalanul a munkáltatót tájékoztassa.

Problémát jelenthet továbbá, ha még maga a munkavállaló sem bír tudomással várandósságáról, amikor a munkáltató felmondást közöl vele. Amennyiben a várandósság fennállása alatti felmondás közlését követően, de még a munkaviszony fennállása során – így különösen a felmondási idő tartama alatt – a munkavállaló várandósságáról tudomást szerez, és azt munkáltatója felé jelzi, mód van a sajátos helyzetből adódó jogellenes állapot felszámolására. Ilyen esetekben ugyanis a közlés elmaradása nem róható fel a munkavállalónak, hiszen védettségével maga sem volt tisztában, ugyanakkor a felmondás közlésének időpontjában ez az objektív körülmény már fennállt. Ekkor a munkáltatónak módjában áll a munkavállaló hozzájárulásával visszavonni a korábban tett, felmondásra vonatkozó nyilatkozatot.