A kárbejelentés és annak kellékei

Abban a nem várt esetben, ha valamilyen káresemény részesei lettünk, sajnos szembe kell néznünk a káreseményt követő biztosítási ügyintézés útvesztőjével. Az egyes biztosító társaságok természetesen arra törekednek, hogy minél egyszerűbben és lehetőleg gyorsabban tudjuk intézni kárügyünket, azonban károsultként az ügyintézés minden egyes napja hosszúnak tűnhet. 

A jelen cikk elsősorban a biztosítási ügyintézési eljárás első szakaszára koncentrál, azaz arra, hogy milyen adatokat és iratokat is kell benyújtanunk a biztosítók felé közvetlenül a káreseményt követően.

A káresemény bekövetkezte után az első teendő az arról való meggyőződés, hogy történt-e személyi sérülés? Ha igen, akkor azonnal értesíteni kell az illetékes segélyszolgálatokat (mentők, rendőrség, tűzoltók). A gépjárműkárok esetében a rendőrség értesítése minden esetben – tehát személyi sérülés hiányában is – ajánlott, egyrészről a baleseti szituáció pontos rögzítése és későbbi rekonstruálhatósága, másrészről a későbbi felelősségi problémák elkerülése érdekében.

Ha káreseményként tűzeset, robbanás vagy villámcsapás következik be, akkor a tűzoltókat még abban az esetben is értesíteni kell, ha sikerült időközben eloltani a tüzet. Ebben az esetben a kárrendezéshez szükség lehet a tűzesetről készült ún. hatósági bizonyítványra. A bizonyítványt a tűzoltóságtól kell kérelmezni, és annak eredeti példányát el kell juttatni a biztosítóhoz. Az okirat kiadása általában 30 napot vesz igénybe. A kérelemben meg kell jelölni a tűzeset helyét, idejét, a kérelmező adatait, és azt az indokot, amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadására szükség van.

A káreseményt a bekövetkezése után minél előbb be kell jelenteni a biztosítókhoz az alábbiak szerint: 
– Casco kár esetében: a káresemény bekövetkezésétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül, 
– Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kár esetén: a károsultnak a kár bekövetkezésétől számított 30 napon belül, a károkozónak pedig 5 napon belül, 
– Lakossági vagyonkár (pl. tűzeset) esetén: az észleléstől számított 2 munkanapon belül.

A kárbejelentés során a biztosítók az alábbi adatokat igénylik: 
– A biztosítási szerződés száma, 
– A biztosított, szerződő, károsult neve, címe, telefonszáma, 
– A káresemény bekövetkeztének helye, ideje és annak rövid leírása, 
– A biztosított vagyontárgy megjelölése (ingatlan esetén annak pontos címe, gépjármű esetén annak rendszáma), 
– A kár becsült összege, 
– Ha történt hatósági intézkedés, akkor annak megnevezése.

A fenti adatok megadásán kívül – amelyeket a kár bejelentése során meg tudunk adni a biztosítóknak – nem érnek véget a teendők, hanem további iratok benyújtására is szükség van a végeleges kárrendezés érdekében.

Tűz, robbanás és nagyobb elemi károk esetén tételes listát kell benyújtani a károsodott ingóságokról, ezért célszerű azokat a káreseményt követően számba venni, és rögzíteni (akár fotókkal is). Szükség van továbbá három hónapnál nem régebbi tulajdonilap-másolatra, valamint az épület helyreállítására vonatkozó árajánlatra, számlákra, esetleges alaprajzokra és fotókra, valamint a tűzrendészeti hatóság határozatára. Ha esetlegesen bontani is kell, akkor be kell nyújtani az építésügyi hatóság által kiállított bontási határozatot, valamint a régebbi engedélyezési terveket a lakásról, vagy családi házról.

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kár esetén be kell nyújtani az európai baleseti bejelentő lapot (kék-sárga színű), amelyet a káresemény helyszínén kitöltöttünk. Be kell nyújtani a gépjármű forgalmi engedélyének, a gépjárművet vezető személy vezetői engedélyének, személyigazolványának és lakcímkártyájának másolatát. Ha a káreseményt követően rendőri intézkedésre is sor került, akkor az arról szóló jegyzőkönyvet, és iratokat is be kell nyújtani. Személyi sérülés esetén – a fentieken kívül – be kell nyújtani a személyi sérült kárbejelentő adatlapját, orvosi iratait, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök számláit. Szabálysértési vagy büntetőeljárás megindulása esetén a biztosítók a jogerős határozatot is kérik, ennek beérkezéséig az esetek többségében kifizetést nem teljesítenek.

Ha kárunkat casco biztosításunkra kívánjuk rendeztetni, akkor be kell nyújtani a gépjármű kárbejelentési adatlapot, a forgalmi engedély, a vezetői engedély, a személyi igazolvány és lakcímkártya, a törzskönyv, valamint a casco biztosítási kötvény másolatát. Szabálysértési, vagy büntetőeljárás esetén itt is szükség van a jogerős határozatra. Lopáskár esetén – a fentieken túl – be kell nyújtani a rendőrségi feljelentés másolatát, az ellopott jármű kulcsait, és nyomozást megszüntető határozatot, forgalmi engedélyt és rendszámtáblát visszavonó határozatokat is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a káreseménynek a biztosítókhoz történő bejelentését a káreseményt követően akkor is meg kell tenni, ha a fenti iratok akkor még nem, vagy nem teljes terjedelemmel állnak a rendelkezésre.