Mikor köteles a munkáltató kártérítésre?

Egy munkás sérülten fekszik a földön és a mentős fölé hajolva segít neki.

Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy milyen mértékben és milyen módon köteles kompenzálni a munkáltató a munkavállalót ért sérelem miatt. Most azzal az esettel foglalkozunk, hogy a törvény alapján a munkáltatót milyen kártérítési felelősség terheli a munkavállalójának okozott károkkal kapcsolatban.

A 2012. évi I. Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A munkáltatói kártérítési felelősség megállapításának nem feltétele, hogy a kár bekövetkezése a munkáltatónak felróható legye. Ebből fakadóan a kárnak nem a munkáltató magatartásával kell okozati összefüggésben állnia. A felelősség fennállásához elég az, ha a kár a munkaviszonnyal összefüggésben éri a munkavállalót, ezt a körülményt azonban a munkavállalónak kell bizonyítania.

Mentesül a felelősség alól a munkáltató, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy a kárt kizárólag a károsult munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta. A második kimentési lehetőség akkor áll fenn, ha a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. Az elháríthatatlanság azt jelenti, hogy az ok bekövetkezésének megakadályozása a technika adott szintje mellett nem lehetséges, vagy az adott esetben nem volt végbevihető (pl. kevés volt rá az idő, nem állt rendelkezésre a szükséges eszköz).

Főszabály szerint a munkáltató köteles a munkavállaló teljes kárát megtéríteni. Ugyanakkor nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett elő. Ezt nevezzük kármegosztásnak. Például, ha abból eredően keletkezik kára a munkavállalónak, hogy nem tartja be a munkáltató által meghatározott munkavédelmi előírásokat. Hasonlóan nem kell megtérítenie a munkáltatónak azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható.

Sajátosan alakul a munkáltató felelőssége a munkahelyre bevitt dolgokban keletkezett kárért. A munkáltató ugyanis előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével vihetők be. Amennyiben a munkavállaló ezeket a szabályokat megszegi, a szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a munkavállaló táblagépét, amely nem szükséges a munkavégzéséhez magával viszi a munkahelyére, és nem gondoskodik, annak megőrzőben való elhelyezéséről, amennyiben az eltűnik, a munkáltatót nem terheli kártérítési felelősség.