Középiskolások közösségi munkája

Öt gyerek be van öltözve: munkás, cowboy, szakács, orvos, tűzoltó.

Az utóbbi időszakban gyökeresen módosultak a köznevelésre vonatkozó jogszabályok, tulajdonképpen a teljes közoktatási rendszert megváltoztatva. Mind a szülők, mind a gyerekek egy eddig nem létező intézménnyel, követelménnyel fognak a jövőben találkozni. Ez a közösségi munka. Ennek szabályairól és várható gyakorlatáról ejtünk pár szót. 

Az új köznevelési törvény rendelkezései szerint, a köznevelési rendszer részét fogja képezni, azaz kötelező módon beépül a közoktatási rendszerbe az, hogy a középiskolai tanulmányokat folytató gyermekeknek közösségi munkában kell majd részt venniük. Ez a jogalkotó elképzelése szerint tulajdonképpen a klasszikus értelembe vett önkéntes munka ellátását jelenti a diákok részéről. Itt természetesen – fogalmát tekintve – nem a gyermekmunkáról van szó, hanem egy "pro bono" tevékenyégről, bár kötelező jelleggel.

A köznevelési törvény a közösségi szolgálat fogalma alatt érti a "szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység" folytatását. E tevékenységet a gyerekek olyan kiemelt területen folytathatják, mint az egészségügy, az oktatás, a kultúra, környezet, vagy természetvédelem, szociális, jótékonyság területe. Ennél közelebbit a végrehajtási rendelet sem határoz meg. Az sem derül ki, hogy az intézmények kiválasztása hogyan történik, egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy a tanuló, illetve a szülők által szabadon választott intézményben teljesítsenek "önkéntes szolgálatot" a gyerekek. Figyelemmel arra, hogy a végrehajtási rendelet megköveteli az iskoláktól azt, hogy a programban részt vevő intézményekkel megállapodást kössenek, ezért várható, hogy előre kijelölt intézményeknél lehet majd e kötelezettséget teljesíteni.

Kiket érint ez a kötelezettség, és mikortól alkalmazandó?

A jogszabály szerint a középiskolai tanulókat érinti. Azok a személyek, akik felnőttképzésben, vagy sajátos nevelési igényű vesznek részt mentesülnek e kötelezettség teljesítése alól, azaz nekik nem szükséges az érettségi megszerzéséhez. A sajátos nevelésű tanulók esetében egy szakértői bizottság javaslata alapján lehet mellőzni a közösségi szolgálatot.

A jogszabály előírása szerint a közösségi szolgálatot az iskola szervezi meg, akként, hogy a gyerekek a 9-11. évfolyam alatt, azaz három tanévre, arányosan elosztva tudják teljesíteni. A szolgálat megkövetelt időtartama 50 óra. A jogszabály lehetővé teszi, hogy indokolt esetben a szülő kérésétől el lehet térni ezektől a szabályoktól, de az nem derül ki, hogy ezt ki bírálja el és milyen szempontok alapján, lehet-e jogorvoslattal élni a döntéssel szemben (kívánatos volna), illetve mit tekint a jogszabály – akár csak példálódzó jelleggel is – indokolt esetnek.

A rendelet kiterjed azonban arra is, hogy amennyiben a gyermeket fel kell készíteni a szolgálatra, akkor az legfeljebb 5 órás időtartamot vehet igénybe, melyet be kell számítani az 50 órás szolgálati időbe. Ugyanez irányadó a zárófoglalkozás időtartamára is. Fontos kitétel azonban, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje egyáltalán nem számítható be az 50 órába. Az nem derül ki, hogy a fenti időtartamot iskolai időben, vagy hétvégén kell teljesítenie a gyermekeknek.

A közösségi szolgálatról már most azért fontos beszélni, mivel a 2016. január 1. napját követően megkezdett érettségi vizsgák esetében megköveteli a jogszabály a szolgálat teljesítését és igazolását, így várhatóan már a következő tanévtől alkalmazni szükséges.

A jogszabály szövegéből és utalásaiból egyelőre úgy tűnik, hogy az iskoláknak kell megszervezniük a szolgálat teljesítését, és kell vezetniük az azzal járó – nem kevés – adminisztrációt is. Az adminisztráció keretében dokumentálni kell tanuló jelentkezését a szolgálatra, melynek során egy jelentkezési lapot kell kitöltenie. Ennek tartalmaznia kell, hogy hol és mikor fogja a szolgálatot teljesítenie. Tartalmaznia kell a szülő hozzájáruló nyilatkozatát is. A hozzájáruló nyilatkozat e körben nem tiszta, hogy mire vonatkozik, mivel a szolgálat teljesítése – a jogszabály alapján – kötelező. Lehetséges, hogy megnevezett intézmény és tevékenyég miatt fontos a szülői a hozzájárulás. A jelentkezési lapon túl, az osztálynaplóban fogja az érintett tanuló osztályfőnöke dokumentálni azt, hogy tanuló teljesített-e a szolgálatot. Ezen felül, az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki, melyből egy példány a tanulót illeti.

Figyelemmel arra, hogy a kötelezettség már a tanulók nagy számát érinti, ezért az elkövetkezendő szülői értekezleteken is várhatóan szó lesz róla. Mivel ez az iskolák számára is új és jelentős terhet jelent, javasolt szülőknek is aktívan részt venni a szervezésben, és amennyiben ez lehetséges, úgy az együttműködő intézmények bevonásában is közreműködni.