Következményeket von maga után az indokolatlan iskolai hiányzás

Öt fiatal srác fent ül valamin.

Társadalmi érdek, hogy az iskolás korú gyermekek eleget tegyenek tankötelezettségüknek. Az indokolatlan mulasztások és ezzel együtt a tanulmányok elhanyagolása romboló hatással van a társadalom értékrendjére, és a későbbiekben nehezítőleg hat a munkaerőpiacra történő belépésre is.

Ugyanakkor a szülőkkel szemben is társadalmi és állami elvárás, hogy eleget tegyenek gyermeknevelési kötelezettségeiknek.A fentiek érdekében 2010. augusztus 30. napjától életbe lép a családok támogatásáról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos módosítása. A jogalkotók célja a módosításokkal az volt, hogy az állam egy üzenetet fogalmazzon meg arról, hogy az indokolatlan mulasztás a kötelező tanórai foglalkozások alól nem megtűrhető magatartás, és következményeket von maga után.A családok támogatásáról szóló törvény nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra osztja a családi pótlékot. Vagylagosan nyújtható ellátásokról van szó, tehát az állam havi rendszerességgel vagy nevelési ellátást, vagy iskoláztatási támogatást nyújt a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez. A módosítás alapján az egyik leglényegesebb változást az fogja jelenteni, hogy amennyiben egy tanköteles gyermek a kötelező tanórai foglalkozásairól az adott tanévben 10 órát indokolatlanul mulaszt, akkor a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a várható következményekre. Az adott tanévben igazolatlanul elmulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után a jegyző határozatával elrendeli az érintett gyermek védelembe vételét, továbbá felfüggeszti a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósítását.Védelembe vételre akkor kerül sor, ha a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője nem tudja megszüntetni a gyermek veszélyeztetettségét, és alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek megfelelő fejlődése családi környezetben mégis biztosítható. A védelembe vétellel egyidejűleg a jegyző a gyermek részére kirendeli a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, és intézkedéseket tesz a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében.dr. Horváth Viktória