Gépjármű forgalomba helyezés kisokos

Mostanában gyakran hallhatjuk, hogy a gazdasági fellendülésnek köszönhetően dübörög az autókereskedelmi piac. Új és használt gépjárművek egyaránt nagy arányban cserélnek gazdát. Jelen cikkünkben bemutatjuk, mi szükséges ahhoz, hogy egy használt gépjárművet forgalomba helyezzenek.

Első lépésként fontos tisztázni, hogy a forgalomba helyezés kérelmét a jármű tulajdonosa vagy az általa közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba adott meghatalmazással megbízott személy jogosult benyújtani a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján: A forgalomba helyezés akkor történhet meg, ha:

  • a tulajdonjog megszerzését igazolták, tehát szükséges egy adásvételi szerződés,
  • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességet igazolták,
  • a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a vámhatóság adatbázisában a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton ellenőrizte,
  • a közlekedési hatóság a járműre forgalomba helyezési engedélyt adott ki, megállapította a jármű műszaki adatait és műszaki alkalmasságát, és
  • a jármű üzemben tartója Magyarország területén rendelkezik lakcímmel vagy székhellyel (telephellyel).

Cégek esetében a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból az alábbi adatokat: gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy az ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája, a gazdasági társaság cégkivonata (ha az a kérelem elbírálásához szükséges, és az érintett gazdasági társaság az iratot a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza). Emellett azonban szükséges még a cég ügyintézőjének az eljárási jogosultságát alátámasztó okiratok bemutatására is.

Harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű esetén a forgalomba helyezés további feltétele a jármű származás-ellenőrzése, illetve, hogy a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörténjen, előzetes eredetiségvizsgálatát elvégezzék, valamint a jármű külföldi forgalmi engedélyében szereplő adatokat igazolják. Egy korábban már egy másik EGT-tagállamban nyilvántartásba vett jármű újbóli nyilvántartásba vételéhezminden esetben be kell vonni a korábbi harmonizált forgalmi engedély I., továbbá – ha ilyet kiállítottak – a II. részét, valamint a nem harmonizált forgalmi engedély adattartalmát igazolni kell.

A származás-ellenőrzés elvégzését követően a forgalmi engedély hiányában is forgalomba helyezhető a jármű az alábbi esetekben:

  • ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, de az ügyfél csatolja a kiállító hatóság által a jármű nyilvántartott adatairól kiállított igazolást, vagya harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik,
  • a jármű azért nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, mert a származási országban forgalomba helyezésre nem kötelezett,
  • a járművet hatósági árverés, hatósági vagy bírósági határozat útján szerezték meg és a jármű forgalmi engedéllyel nem rendelkezik.

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetében, amelyek forgalomba helyezése nem indokolt, a jármű ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető, ha az ügyfél a tulajdonjog megszerzését, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét és a jármű műszaki alkalmasságát igazolta.  A jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával valósul meg.

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt származás-ellenőrzését el kell végezni. A származás-ellenőrzés kezdeményezése a közlekedési igazgatási hatóságnál származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg. Ehhez az ügyfélnek igazolnia kell a tulajdonjog megszerzését, a külföldi forgalmi engedélyben szereplő adatokat. A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban tartása.

A jármű forgalomba helyezése nyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg.