A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása – ideje váltani?

Ha november, akkor kötelező felelősségbiztosítás - évente egyszer ekkor nyílik lehetőségünk biztosítótársaságot váltani. A jelenlegi szabályok szerint a biztosítóknak október 30-ig kell nyilvánosságra hozniuk a következő évre vonatkozó díjszabásaikat.

 

Ezek ismeretében novemberben minden gépjármű üzemben tartó szabadon dönthet arról, hogy marad-e jelenlegi biztosítójánál, vagy azt felmondja és "új" biztosítót választ.

A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítását szabályozó rendelet szerint minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles egy biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani. Gépjármű a Magyar Köztársaság területén kizárólag e fenti két feltétel fennállása esetén üzemeltethető.

Miért van rá szükség?

A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, illetve azoknak a megalapozatlan kártérítési igényeknek az elhárítására, amelyeket a biztosított személyekkel szemben a gépjárművével okozott kár miatt támasztanak. A felelősségbiztosítási szerződés alapján ugyanis a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben térítse meg helyette azt a kárt a károsultnak, amelyért jogszabály szerint felelős.

A bonus és malus

A kötelező felelősségbiztosítás díjait a biztosító társaságok az úgynevezett bonus-malus rendszer figyelembevételével alakítják ki. Ez a szabályrendszer azt jelenti, hogy a meghatározott biztosító társaság díjszabási rendszerétől függően az üzemben tartó kármentes vezetésért engedményre (bonus) jogosult, illetve az okozott és a biztosító teljesítési kötelezettségét kiváltó káresemények számához igazodóan pótdíj (malus) fizetésére köteles. Kiemelendő, hogy az érintett szerződés vonatkozásában a bonus-malus rendszerrel járó előnyök és hátrányok a szerződő üzemben tartó személyéhez fűződnek, függetlenül attól, hogy az üzemben tartó gépjárművét ki vezette.

A felelősségbiztosítás igazolása

Az üzembentartó a gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének és díjfizetéssel történő folyamatos fennállásának igazolására köteles. Ezt az adott időszakra vonatkozó, a befizetést igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevénye (vagyis a csekk feladóvevénye), vagy a biztosító által kiadott bizonylat tanúsítja. A gépjármű vezetője köteles magánál tartani és közúti ellenőrzés során a rendőrnek bemutatni a kötelező felelősségbiztosítás fennállását igazoló csekket vagy bizonylatot. Ennek hiányában a rendőrség szabálysértési eljárást indíthat a vezetővel szemben.

Hogyan váltsunk biztosítót?

Amennyiben a rendelkezésünkre álló információk alapján a váltás mellett döntünk, akkor a biztosítási év végére (utolsó napjára), azt legalább 30 nappal megelőzően a szerződést írásban, indoklás nélkül felmondhatjuk. A felmondást célszerű ajánlva vagy tértivényesen feladni, mert ezzel igazolható az időben történt feladás ténye. A felmondás a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha az a biztosítóhoz határidőben megérkezik. A felmondással egyidőben foglalkoznunk kell az új szerződés megkötésének gondolatával is: az év utolsó napjáig meg kell kötnünk az új felelősségbiztosítási szerződést. Két időpontot kell tehát szem előtt tartanunk váltáskor: az egyik a "régi" biztosítás felmondásának határideje (minden év november 30.), a másik az "új" biztosítás megkötésének határideje (a felmondás évének utolsó napja, azaz december 31.).

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokkal kapcsolatos érdekvédelmi esetek a kártérítési jogvédelem tárgykörébe tartoznak. A D.A.S. Magyarország egyetlen jogvédelmi specialistájaként kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyekben is képviseli ügyfelei érdekeit peres, illetve peren kívüli eljárásokban az érdekképviselet költségeinek átvállalása mellett.