Változások az árufuvarozói képzésben

Megjelent a Kamionhírek.hu weboldalán

 

Az Európai Unió elvárásainak megfelelően módosították a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988.(XII.30.) MT rendeletet.

A módosítás 2009. szeptember 9-ével lépett hatályba és alapjaiban változtatja meg a belföldi és a nemzetközi árufuvarozói szakképesítés megszerzésének feltételeit.

Ezzel a módosítással az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv rendelkezéseit illesztjük be a magyar jogba. Az Európai Unió célja a változtatásokkal az, hogy a tehergépkocsi és az autóbusz-vezetők szakmai képzésének rendszere, ennek szakmai tartalma az összes EU tagállamban egységes legyen.

Az irányelvben meghatározott alap- és továbbképzési kötelezettségek a tehergépkocsi- és autóbusz-vezetőkre terjednek ki. Az irányelv rendelkezéseinek nemzeti jogba történő illesztéséhez kapcsolódóan módosítani volt szükséges a jelenlegi tehergépkocsi- és autóbusz-vezetők kötelező szakmai továbbképzésére vonatkozó rendelkezéseket.

A szakmai alapképesítés megszerzésére az új rendszerben az lesz kötelezett, aki C, C+E, kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 09-e után szerezte meg. Másoknak az alapképesítés megszerzése nem kötelező.

Továbbképzésre kötelezett az a gépkocsivezető, aki alapképesítés megszerzésére kötelezett: az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül, továbbá az a gépkocsivezető, aki alapképesítés megszerzésére nem kötelezett: C, C+E kategóriájú jármű esetében a régi igazolvány lejárta, de legkésőbb 2014. 09. 10. után.

Az árufuvarozók vonatkozásában a legfontosabb változás az, hogy a 2009. szeptember 09-ét megelőzően szerzett belföldi árufuvarozó szakképesítés csak 2014. szeptember 09-ig biztosít lehetőséget közúti közlekedési szolgáltatás végzésére. Azt követően a belföldi árufuvarozó szakvizsga is csak továbbképző vizsgával lesz tovább érvényesíthető. A nemzetközi árufuvarozóknak már a korábbi szabályozás alapján is csak az öt évenkénti felújító vizsgával volt meghosszabbítható a tevékenység gyakorlása.

Az alapképesítést a vizsgakötelezettség teljesítésével lehet megszerezni, szaktanfolyami részvétel nem kötelező. A vizsga követelményei az alapképzésben az alábbiak:

  • Elméleti vizsgatárgyak: 1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon) 2. Előírások alkalmazása (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon) 3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon) 4. Estetanulmány készítése (az adott témakörben az ismeretek írásban történő kifejtése).
  • Gyakorlati vizsgatárgyak: 5. Járművezetés a közúti forgalomban (autópályán, autóúton, városi főútvonalon a rendeletben meghatározott járművön, szakoktató és vizsgabiztos jelenlétében) 6. A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek (tétel húzása után szóban illetve gyakorlatban vizsgabiztos illetve technikai rendező jelenlétében) 7. Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (alkalmas tanpályán illetve engedélyezett szimulátor berendezésen vizsgabiztos illetve szakoktató jelenlétében).

A továbbképzési képesítés megszerzéséhez a gépkocsivezetőnek az alapképesítéséhez igazodó szakmai továbbképzési tanfolyamon kell részt vennie. A tanfolyam időtartama 35 óra, amely évenként legalább 7 órás tanfolyami részekre is felbontható. A tanfolyam elvégzése után vizsgát kell tenni.

  • A szaktanfolyami oktatás elméleti tantárgyai és oktatási óraszámok: 1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (10 óra) 2. Előírások alkalmazása (10 óra) 3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (10 óra) 4. A tanfolyam 30. óráját követő konzultáció (3 óra). A Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés és az Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika tantárgyak szaktanfolyami kötelező óraszámainak 50%-a, valamint az e tantárgyakhoz kapcsolódó vizsga alól 2012. szeptember 9-éig mentesül az a gépjárművezető, aki a vezetői engedélyét, vagy a belföldi közúti szolgáltatói végzettségét öt éven belül szerezte.
  • A szaktanfolyami oktatás gyakorlati tantárgya és oktatási óraszáma: 5. Járművezetési gyakorlat tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen (2 óra). A végrehajtás módja: a jármű különböző útviszonyok közötti kezelése, megváltozott légköri feltételek és napszakoktól vagy éjszakai időszaktól függő vezetői magatartások gyakorlása száraz úton, jó látási viszonyok mellett, korlátozott látási viszonyok mellett, nedves és különösen síkos útfelületen (1. vészfékezéssel történő megállás, 2. haladás közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton, 3. fékezés közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton, 4. megpördült gépkocsival megállás akadály előtt, 5. akadály kikerülése fékezéssel és fékezés nélkül). A gyakorlati oktatást erre a célra speciálisan kialakított tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen kell lebonyolítani. A tanpálya és a szimulátor berendezés használatát a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala engedélyezi.