Új szabályok a korhatár előtti nyugellátásoknál

Egy idősebb férfi könyvespolc előtt könyvet olvas.

A parlament elfogadta a korkedvezményes nyugellátásokat egységesen szabályozó törvényjavaslatot, amely 2012. január elsejétől módosítja a korkedvezményes nyugdíjak szabályait.

Korábban is terítékre került a korkedvezményes nyugdíj eltörlése, amire egy éves moratóriumot kaptak az érintettek. A most elfogadott törvény értelmében 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg korkedvezményes nyugdíj. Le kell szögezni, hogy a nők 40 év jogosultsági idő alapján, életkortól függetlenül megállapított kedvezményes öregségi nyugdíját a törvény rendelkezései nem érintik, azt továbbra is öregségi nyugdíjként kell folyósítani és megállapítani.Fontos, hogy ha a korengedményes ellátásban részesülő személy a tárgyévben társadalombiztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni. Azaz a korábbi szabályokkal megegyezően továbbra is él a keresetkorlátozás a nyugdíjas munkavállalók tekintetében.A nyugellátás többek között megszüntetésre kerül, ha korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatására, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor. Ennek az az indoka, hogy a korábbi szabályokkal egyezően a korengedményes nyugdíjban részesülő személy köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a biztosítással járó jogviszony létesítését, annak létrejöttét követő tizenöt napon belül bejelenteni. Ha tehát ezt elmulasztja, nyugdíjjogosultsága megszűnik.A korengedményes ellátás megszűnik akkor is, ha a nyugdíjas keresőtevékenységet folytat, és a munkáltatója vele hozzátartozói viszonyban áll.Ilyen közeli hozzátartozó a házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, nevelőszülő, valamint testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.Valamint a munkáltató, a munkavállaló, valamint a hozzátartozóik egymás közötti gazdasági viszonyában többségi befolyás áll fenn. Többségi befolyásról a következő esetekben beszélhetünk:

  1. természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik.
  2. meghatározó befolyással rendelkezi, amely akkor állapítható meg, ha az érintett személy a munkáltatónak tagja, illetve részvényese és
    a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
    b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.
  3. A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a (2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. Azaz gyakorlatilag a szavazatokat birtokló egyéb tagra gyakorol meghatározó befolyást.

Ezeket a szabályokat azért érdemes pontosan ismerni, mivel akinek a korhatár előtti ellátása megszűnik, annak korhatár előtti ellátás ismételten nem állapítható meg.