Milyen szabályok vonatkoznak az egyéni vállalkozókra?

Egy férfi, kezét a tarkójára téve, felfelé nézve mosolyog az íróasztalánál a laptopja elött.

Napjainkban egyre többen döntenek úgy, hogy kilépnek az alkalmazotti lét világából és ötleteik megvalósítása céljából saját vállalkozás indításába fognak. A döntés nem egyszerű, hiszen a munkaviszonyból eredő stabil bérezéssel ellentétben egy egyéni vállalkozónak változó a jövedelme, mely elsősorban a tevékenységével kapcsolatos megrendelések számától függ. Ugyanakkor a munkavégzés ezen formája magában foglalja annak a lehetőségét, hogy nagyobb jövedelemre tegyen szert az érintett, mint, amit munkabérként el lehet érni. Jelen cikkünk célja azon jogi részletek ismertetése melyek ahhoz szükségesek, hogy valaki egyéni vállalkozóként folytathassa tevékenységét. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez e törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be személyesen vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát,

b) nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok a tevékenység végzésével kapcsolatban

c) a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet és azok TEÁOR kódját

d) a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,

e) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

 

Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a kormányhivatal egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány igénylése elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen a nyilvántartást végző kormányhivatalnál kezdeményezhető. Az igazolvány azonban az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel, ami azt jelenti, hogy a saját magánvagyonával is köteles helytállni a tevékenységével összefügésben keletkezett tartozásaiért, ellentétben mondjuk egy korlátolt felelősségű társasággal, ahol a tagok nem felelnek a saját vagyonukkal, csak a cég vagyonával. 

Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Nagyon fontos követelmény, hogy az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, azzal, hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy ha a képesítési követelményeknek maga nem felel ugyan meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

Előfordulhat olyan élethelyzet, hogy valaki szünetelteti az egyéni vállalkozói tevékenységét, anélkül, hogy megszüntetné azt. Erre lehetőséget biztosít a jogszabály, mivel úgy rendelkezik, hogy az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. Fontos, hogy a szüneteltetési szándékot be kell jelenteni a nyilvántartást vezető kormányhivatalnál. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének pedig további feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a kormányhivatalnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a hatóság az igazolvány beérkezésének vagy leadásának napján érvényteleníti, és ennek tényét bejegyzi a nyilvántartásba.

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása érdekében a kormányhivatal a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. Amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely tevékenység az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és felszólítás ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget, a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság a tevékenység folytatását megtiltja és főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Ennek elkerülése érdekében érdemes a törvényes működés megtartására figyelni.

Az egyéni vállalkozás megindításának a jogi feltétek mellett fontos adózási előírásai is vannak, ezért a pontos tájékozódás érdekében mindenképpen érdemes egy adótanácsadó, vagy könyvelő tevékenységet végző személyt felkeresni.