Milyen szabályok irányadók a csoportos létszámcsökkentésre?

Folyóson ülnek fehér inges emberek, egy nő pedig jön szembe velünk.

Sajnos gyakran előfordul, hogy egy cég olyan anyagi helyzetbe kerül, hogy a veszteségek csökkentése és gazdaságos működés helyreállítása érdekében a dolgozói egy részének elküldésére kényszerül. Ez a törvényben meghatározott, alábbiakban részletezett feltételek esetén csoportos létszámcsökkentésnek minősül. Fontos, hogy munkavállalóként tisztában legyünk az eljárás menetével, ezért jelen cikkünk célja, hogy a vonatkozó előírásokat bemutassuk.

A 2012. évi Munka Törvénykönyve a csoportos létszámcsökkentés kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik:

 71. § (1) Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint

a) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,

b) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,

c) háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló

munkaviszonyát kívánja – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.

 

A jogszabály alapján amennyiben a munkáltatónak több telephelye van, a felsorolt feltételek fennállását telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy az azonos megyében (fővárosban) található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint végez munkát.

 

A munkavállalók a munkáltatónál vagy a munkáltató önálló telephelyén, ha a munkavállalóknak a választási bizottság megalakítását megelőző félévre számított átlagos létszáma a tizenöt főt meghaladja, üzemi megbízottat, ha az ötven főt meghaladja, üzemi tanácsot választanak. Fontos követelményként határozza meg a törvény, hogy abban az esetben, ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, köteles tárgyalni a cégnél működő  üzemi tanáccsal. A tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles az üzemi tanácsot írásban tájékoztatni:

–  a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról,

–  foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók létszámáról,

a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről,

– a kiválasztás szempontjairól, valamint

a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos – a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő – juttatás feltételéről és mértékéről.

 

A munkáltató fentiekben megjelölt tárgyalási kötelezettsége addig áll fenn, amíg sikerül a részletekben megállapodniuk, ennek hiányában legalább a tárgyalás megkezdését követő tizenöt napig áll fenn. A tárgyalásnak – a megállapodás érdekében – ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés  elkerülésének lehetséges módjára, eszközére, elveire, következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint az érintett munkavállalók számának csökkentésére. Amennyiben a munkáltató és az üzemi tanács megállapodást köt, azt írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek, vagyis Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat részére.

 

A munkáltató által hozott csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról szóló döntésben meg kell határozni

 az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát, valamint

–  a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját vagy végrehajtásának időbeni ütemezését. A csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni.

 

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról köteles írásban értesíteni az állami foglalkoztatási szervet és ennek másolatát az üzemi tanácsnak át kell adnia. A döntéséről az állami foglalkoztatási szervet a felmondás közlését legalább harminc nappal megelőzően írásban tájékoztatja, egyúttal köteles megadni a munkaviszony megszüntetésével érintett munkavállalók azonosító adatait, munkakörét, valamint szakképzettségét. Ennek elsősorban az is a célja, hogy az állami foglalkoztatási szerv felmérve a helyzetet segítségére lehessen az érintett munkavállalóknak a munkakeresésben.

 

Emellett a munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás vagy az azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban köteles tájékoztatni. Ezt követően a felmondás és az azonnali hatályú felmondás a tájékoztatást követő harminc nap elteltét követően közölhető.

 

A fentiek alapján látható, hogy több kötelezettséget is előírt a jogalkotó azon munkáltatók számára, akik csoportos létszámleépítésre kényszerülnek. Ezen szabályok megszegése esetén azonban a munkaügyi felügyelőséghez, illetve bírósághoz lehet, sőt kell fordulni, ezért javasoljuk, hogy amennyiben ezzel a problémával érintettek cikkünk alapján ellenőrizzék, hogy munkáltatójuk mindenben megfelelően járt-e el.