Lakáshasználat életközösség megszűnése esetén

Egy szőke nő gondterhelten fogja a fejét, a háttérben egy férfi gondterhelt.

Előző cikkünkben ismertettük, hogy az életközösség megszűnése után milyen szabályok vonatkoznak a közös használatú lakásra. Emellett gyakran előfordul, hogy a házastársak olyan ingatlanban éltek együtt, amely csak az egyikük kizárólagos tulajdonát képezi. Felmerül a kérdés, hogy hogyan alakul ebben az esetben a volt házastársak lakáshasználati joga?

A polgári jog szabályai szerint amennyiben a házastársi közös lakást a házastársak egyikük jogcíme alapján használják, a házasság felbontása vagy az életközösség megszűnése esetén a bíróság ezt a házastársat jogosítja fel a lakás további használatára. A bíróság az adottságainál fogva arra alkalmas lakás osztott használatát akkor rendelheti el, ha a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermekek legalább egyike feletti szülői felügyeleti jog gyakorlását a másik, az ingatlanban tulajdonnal nem rendelkező házastársnak biztosította, vagy a lakás elhagyása a másik házastársra nézve – a házasság időtartama és e házastárs körülményei alapján – súlyosan méltánytalan lenne. Ennek megállapításához értékelni kell a házasság időtartamát, valamint a házastárs körülményeit. Ez a széles körű mérlegelési jog lehetővé teszi, hogy a bíróság az egyedi élethelyzeteket vegye figyelembe. Erre általában akkor kerülhet sor, ha a jogcímmel nem rendelkező házastárs komoly mértékben hozzájárult a közös élet felépítéséhez.

Kivételesen indokolt esetben a bíróság a házastársat a másik házastárs kizárólagos tulajdonában vagy haszonélvezetében álló lakás kizárólagos használatára is feljogosíthatja, ha a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlása ezt a szülőt illeti meg és a kiskorú gyermek lakhatása másként nem biztosítható. Ebben az esetben a házastársat a bérlő jogállása illeti meg, azzal, hogy lakáshasználati joga rendes felmondással megfelelő cserelakás felajánlásával szüntethető meg. Ilyenkor az a házastárs, aki szerződés vagy a bíróság döntése alapján a lakás elhagyására köteles, a korábbi használati joga vagyoni értékének megfelelő térítésre tarthat igényt. A térítés összegének meghatározásánál a gyermek lakáshasználati jogának értékét annak a házastársnak a javára kell figyelembe venni, aki a lakáshasználatot szülői felügyeleti joga alapján a gyermek részére a továbbiakban biztosítja.

A térítés a lakás elhagyásakor esedékes, kivéve, ha a bíróság a házastársat felróható magatartása miatt kötelezte a lakás elhagyására, és az egyidejű teljesítés a bent maradó házastárs és a kiskorú gyermek érdekét súlyosan sértené, vagy a lakás használatának rendezésére a házastársi közös vagyon megosztása iránti perben kerül sor.  A lakásban maradó házastárs a térítés helyett a távozó házastárs részére megfelelő cserelakást is felajánlhat. Fontos, hogy nem tarthat igényt térítésre az a házastárs, aki szerződésben a lakás elhagyását elhelyezési és térítési igény nélkül vállalta, vagy akitől a bíróság a lakáshasználati jogot meghatározott időre vagy feltétel bekövetkeztéig vonta meg.

Amennyiben a bíróság a lakás osztott használatát rendelte el, vagy a tulajdonos vagy haszonélvező házastársat kötelezte a lakás elhagyására, bármelyik házastárs kérheti a lakáshasználat újrarendezését arra hivatkozással, hogy a rendezés alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás állt be, amelynek következtében a használat módjának változatlan fenntartása lényeges jogi érdekét vagy a közös kiskorú gyermek érdekét sérti.