Internetes vásárlás szabályai II.

A mikulás, karácsonyfa és ajándékok előtt, laptoppal a kezében bankkártyát tart a kezében.

Korábbi cikkünkben a távollévők között létrejövő szerződések fogalmát és a legfontosabb tájékoztatási szabályokat tekintettük át. Ezt követően térjünk át arra, hogy ezeket a megállapodásokat mikor mondhatja fel a fogyasztó, illetve mikor állhat el ezektől.

Legfontosabb talán azt rögzíteni, hogy a távollévők között létrejött szerződések esetén a fogyasztót meghatározott időn belül indoklási kötelezettség nélküli elállási, felmondási jog illeti meg. Ezt a jogát a fogyasztó

  • termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék (több termék esetén az utoljára szolgáltatott termék, több tételből / darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel / darab) átvételének napjától;
  • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított 14 napon belül gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát természetesen a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is gyakorolhatja.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról a vállalkozásnak minden esetben tájékoztatnia kell a fogyasztót. Abban az esetben, ha ez elmarad, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát egy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, melyet tanácsos bizonyítható módon megtenni. A fogyasztó elállásáról (felmondásáról) való tudomásszerzést követően a vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül vissza kell térítenie a fogyasztó által megfizetett összeget. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja ezt, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatja számára, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt már visszaküldte. Akkor nem illeti csak meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Abban az esetben ugyanis, ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a vállalkozás számára átadni vagy visszaküldeni. Az ezzel járó költségek főszabály szerint a vevőt terhelik.

A fogyasztó elállás / felmondás esetén alapvetően felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Jó, ha tudjuk, hogy az elállás, felmondás joga nem minden esetben illeti meg a fogyasztót. A vevő többek között nem gyakorolhatja ezen jogait

  • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően;
  • olyan termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • romlandó termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • akkor, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Abban az esetben, ha a felek között létrejött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó elállási / felmondási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.