Gépjármű átírás – Miért fontos időben elvégezni?

Hazánkban mindenki, aki gépjárművet vásárol, köteles azt 15 napon belül saját nevére átírattatni. Ezzel a határidővel általában mindenki tisztában van, kevesen tudják ugyanakkor, hogy mi történik, mi történhet abban az esetben, hogyha a 15 napos határidőt elmulasztják.

A következményeket részben a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet, részben pedig egyéb jogszabályok szabályozzák. Fontos tudni, hogy amennyiben az eladó jelezte a közlekedési hatóságnak, hogy a gépjárművét eladta, a vevő azonban 15 napon belül a tulajdonjog változás átvezetése érdekében nem tett lépéseket, úgy a hatóság hivatalból intézkedhet a gépjármű forgalomból történő kivonása iránt.

A fenti esetben a forgalomból történő kivonás ideiglenes. Annak időtartama attól függ, hogy az új tulajdonos mennyi időn belül tesz eleget a tulajdonjog változás bejelentési kötelezettségének. Ha a mulasztás a közlekedési igazgatási hatósági eljárás megindításának napjáig

  • 30 napot nem haladja meg, két hónap,
  • 31 és 90 nap közé esik, négy hónap,
  • 91 és 180 nap közé esik, hat hónap,
  • 180 napot meghaladja, egy év

időtartamra szól a kivonás. Ezen időtartamokat az említett kormányrendelet szabályozza. Így azoktól méltányossági alapon, avagy egyéb szempontok alapján eltérni sajnos nem tud a hatóság. Az ideiglenes kivonás esetén a fenti időtartamok lejártát követően csak abban az esetben helyezhető a jármű ismét forgalomba, ha a bejelentési kötelezettséget elmulasztó tulajdonos a változás bejegyzése iránti kérelmét is előterjeszti.

A forgalomból történő ideiglenes kivonás azonban sajnos nem az egyetlen jogkövetkezmény, amivel az új tulajdonosnak számolnia kell. További jogkövetkezménye ugyanis a késedelmes átírásnak, hogy az adóhatóság határozatával magánszemélyek esetén 200 ezer forintig, más adózó esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat. A mulasztási bírság megfizetése alól az adózó akkor tud mentesülni, hogyha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A fentiek alapján tehát nem pusztán anyagi következményei lehetnek annak, hogyha új gépjárművünk megvásárlásakor nem teszünk határidőben eleget gépjármű átírási kötelezettségünknek. Érdemes figyelni a 15 napos határidőre, ugyanis annak elmulasztása igen kellemetlen következményekkel járhat ránk nézve.