Mi az Áldozatsegítő Szolgálat és kikre terjed ki a hatálya?

Gyakran halljuk televízóban, rádióban, hogy milyen bűncselekmények történnek nap, mint nap. Ezekben az esetekben a hangsúly sokszor az elkövetőre terelődik, hiszen fontos cél a kézre kerítése és az igazságszolgáltatás elé állítása.

Fontos lenne, hogy a bűncselekmények sértettjei, akik komoly fizikai és/vagy lelki megrázkódtatást szenvednek el, fokozott figyelmet kapjanak társadalmi szinten. Ezért jött létre az Áldozatsegítő Szolgálat, melynek célja, hogy az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és egyéb problémák megoldásához segítséget nyújtson az áldozatoknak. A továbbiakban nézzük át, hogy pontosan kik tartoznak a jogi szabályozás hatálya alá, és milyen áldozatsegítő szolgáltatásokra lehetnek jogosultak.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján áldozat a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény és a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje, valamint az a természetes személy, aki a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény vagy a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el, ha

  • magyar állampolgár,
  • az Európai Unió bármely tagállamának állampolgára,
  • az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unióban jogszerűen tartózkodó állampolgára,
  • Magyarország területén jogszerűen tartózkodó hontalan személy,
  • emberkereskedelem áldozataként azonosított személy, valamint
  • az állampolgársága szerinti államnak Magyarországgal kötött nemzetközi megállapodása vagy viszonosság alapján erre jogosult.

Ki lehet még jogosult?

Fontos, hogy az áldozatsegítő szolgáltatásra és támogatásra az áldozat abban az esetben is jogosult lehet, ha az őt értbűncselekmény kapcsán a feljelentés elutasítására, az eljárás megszüntetésére, illetve a vádlott felmentésére gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés, tévedés, jogos védelem, végszükség vagy például büntethetőséget megszüntető ok (pl.: elkövető halála, elévülés) miatt került sor.

Az állam az áldozatok számára, szükségleteinek felmérését követően, azokhoz igazodóan különböző szolgáltatásokat nyújt, melyeket az alábbiakban részletezünk.

Miben segít a Szolgálat?

Az érdekérvényesítés elősegítése keretében az Áldozatsegítő Szolgálat hozzásegíti az áldozatot az alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások, valamint más állami támogatások igénybevételéhez, valamint az ahhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez. Továbbá tájékoztatást,jogi tanácsadást ésérzelmi segítséget nyújtanak a sérelem rendezéséhez.

Azonnali pénzügyi segélyként az Áldozatsegítő Szolgálat fedezi az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes. A segély legmagasabb összege az alapösszeggel egyezik meg. Az alapösszeg mértéke a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 43%-a, azaz 2019-ben 140.911 forint volt.

Az áldozati státusz igazolása arra az esetre jelent hatékony segítséget, ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás igénybevételét attól teszi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy támogatást igénylő személy az e törvény hatálya alá tartozó áldozatnak minősüljön. Ezen igazolás kiállításával hozzásegítik az áldozatot az adott támogatás, ellátás megigényléséhez.

A bírósági tárgyalásra idézett tanú a megfelelő tájékoztatás érdekében bírósági tanúgondozóhoz fordulhat. A bírósági tanúgondozó a tanú részére külön jogszabályban meghatározott módon felvilágosítást ad a tanúvallomás megtétele, az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében. A tanúgondozás nem terjed ki az ügyről való tájékoztatásra, és nem járhat a tanú befolyásolásával.

A fentiek mellett az emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára szükség szerint védett szálláshelyet biztosítanak.

Az említett szolgáltatások mellett az áldozatok kárenyhítésre is jogosultak lehetnek, melynek feltételeit és mértékét, valamint a fentiekben felsorolt szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit következő cikksorozatunkban ismertetjük.