Végső határidő a törzstőkeemelésre

Egy férfi asztalnál ül, egyik kezében laptopot gépel, másikkal telefonál.

2014. március 15-én lépett hatályba az új Ptk és benne az a rendelkezés, hogy a korlátolt felelősség társaságok 3 millió forintos törzstőkével alapíthatók. Jogszabály már több alkalommal biztosított türelmi időt a meglévő társaságoknak, hogy működésüöket összhangba hozzák az új szabályozással, a legutolsó határidő 2017. március 15. napja.

A kötelező módosítás azokat a cégeket érinti, melyeknek a jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot. A módosítás azokra is kiterjed, akiknek a jegyzett tőkéje ugyan eléri a hárommillió forintot, de létesítő okiratuk valamely rendelkezése nem áll összhangban az új Ptk rendelkezéseivel, illetve azon egyéb gazdasági társaságokat, amelyeknek a létesítő okirata nem áll összhangban az új Ptk rendelkezéseivel.

Amennyiben egy kft-nek nem áll a rendelkezésére a törzstőke felemeléshez szükséges összeg, akkor kénytelen átalakulni betéti társasággá, esetleg közkereseti társasággá, vagy akár egyesülhet is más társasággal, korlátolt felelősség társaságként azonban már nem működhet tovább.

A törzstőke felemelése történhet a nyereséből vagy pénz befizetéssel, melyet a tagok bocsátanak a kft rendelkzésére és amely összeggel növelik törzsbetétjüket. A befizetésre a tag kötelezettséget kell, hogy vállaljon, a vállalt összeg erejéig felel a társaság tartozásaiért akkor, ha nem fizeti be azonnal. A befizetésre azonban nem ír elő határidőt a Ptk, az történhet egy előre meghatározott későbbi időpontban. Érdemes azonban tudni azt, hogy ameddig egy tag nem fizette be teljes mértékben a törzsbetétjét, addig a társaság osztalék kifizetéséről nem rendelkezhet.

Felemelhető továbbá a törzstőke nem pénzbeli hozzájárulással is, apportálható ingatlan, vagyontárgy  (gépjármű, telefon, számítógép, termelési eszköz, stb.) vagyoni értékű jog és követelés is, ha azt az adós elismerte. Ily módon lehetőség van tagi kölcsön apportálásával is felemelni a társaság törzstőkéjét. Tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalását továbbra sem lehet nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni. Érvényes az a szabály is, hogy azok a tagok, akik valamely tag nem pénzbeli hozzájárulását tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadják el, az ebből eredő károkért a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítővel egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a szerződésszegéssel okozott károkért való szabályok szerint.

A kötelező módosítást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani legkésőbb 2017. március 15-én.