Segítség a munkanélkülieknek!

A Központi Statisztikai Hivatal közzétett adatai alapján 2009-ben a munkanélküliek száma egyre növekvő tendenciát mutatott.

2009. szeptemberében és novemberében a 15-74 éves foglalkoztatottak száma 3.788.000 volt, a munkanélkülieké 455.000 fő volt, ami 10,5%-s munkanélküliségi rátát eredményezett. Ez a ráta 2,7 százalékponttal meghaladta az 1 évvel korábbit. A férfiak munkanélkülisége 3,1 százalékponttal, a nőké 2,3 százalékponttal nőtt.

Ez a ráta 2,7 százalékponttal meghaladta az 1 évvel korábbit. A férfiak munkanélkülisége 3,1 százalékponttal, a nőké 2,3 százalékponttal nőtt. A munkanélküliek 43,3%-a egy éve, vagy annál régebben keresett állást. A KSH adatai alapján a munkanélküliség átlagos időtartama 16,4 hónap. A munkanélküliek számának növekedése nem meglepő az elmúlt évi válság következményei miatt, sőt elemzők idénre 11%-os rátát várnak.

A számok alapján szükségessé vált a beavatkozás a Kormányzat részéről. A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében ezért 2010. január 1-től két új támogatási forma került bevezetésre.

1. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatása.

(Rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső az a személy, akit a START EXTRA kártya igénylésének időpontjában az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként tart nyilván, és rendelkezésre állási támogatásban részesül. Egy tartósan munkanélküli személy akkor részesülhet ebben a támogatásban, ha számára nem tudnak sem közmunkát, sem valamilyen képzést biztosítani, ilyenkor ugyanis "rendelkezésre áll". 2010. január 1-től azokban a családokban, ahol két vagy több aktív, tartósan munkanélküli van, e támogatásra csak az egyikük lehet jogosult.) Ezt a fajta támogatást az a munkáltató jogosult igénybe venni, aki a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyt teljes munkaidőben, és munkaviszony keretében foglalkoztatja. A támogatás összege legfeljebb a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási támogatás összegének megfelelő mértékű lehet. Időtartama legfeljebb 1 év. Feltétele, hogy a munkáltató:

a) fenntartsa a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt,

b) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szűntette meg,

c) kötelezettséget vállaljon arra, hogy a támogatás folyósításának időtartama alatt nem szűnteti meg meglévő munkavállalói munkaviszonyát a működési körben felmerülő okból rendes felmondással,

d) és foglalkoztatottak létszámát bővíti a foglalkoztatás megkezdését megelőző 1 éves átlagos statisztikai állományi létszámához képest.

Ezen támogatási forma igénybevételével párhuzamosan ugyanazon munkavállaló után más foglalkoztatási támogatási forma nem vehető igénybe (kivéve csoportos személyszállítás támogatása, helyközi utazás támogatása, Start Extra Kártyával rendelkező személyhez kapcsolódó járulékkedvezmények). A támogatás igénybevételének kérelmezéséhez űrlap készült, amely megtalálható az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján. A kérelmet a munkáltató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségéhez kell benyújtani a foglalkoztatás megkezdését megelőzően.

2. A válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás.

Ezzel a támogatási formával a gazdasági válság következtében munkanélkülivé vált, és álláskeresési járadékban részesülő munkavállalókat kívánják munkához juttatni. (Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki álláskereső, az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszázhatvanöt nap – a 27. § (1) bekezdésében meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. (Flt. 25. § (1) bek.)) Mindez oly módon történik, hogy a munkakereső magával viheti munkanélküli járadékát és annak járulékait új munkáltatójához. A támogatás feltételeként a munkáltatónak vállalnia kell egyrészről azt, hogy teljes munkaidőben foglalkoztatja az álláskeresési járadékban részesülő személyt, másrészről azt, hogy a munkavállalóval munkaviszonyt létesít. További feltétel, hogy az álláskeresési járadékban részesülő személy a munkába lépésekor legalább 180 nap járadékra legyen jogosult. A támogatás mértéke legfeljebb a munkába lépéskor hatályos minimálbér és járuléka 60%-ig terjedhet. A támogatás időtartama megegyezik a munkába lépéskor az álláskeresési járadék folyósítási idejéből még fennmaradó időtartammal, azaz a támogatás arra az időszakra vonatkozik, amennyi még hátravan a segély időszakából. Az összeget a munkáltató által beküldött elszámolás alapján a munkaügyi központ havonta, utólag folyósítja. A támogatást szintén az erre rendszeresített űrlapon kell igényelni, amely megtalálható az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján. Ez a fajta támogatási forma a munkanélküli kezében fontos érv lehet még egy állásinterjún is.