Parkoló autóban keletkezett kár

Már több cikkben foglalkoztunk az épületről lehulló, épületből kidobott tárggyal okozott károkkal, azonban a téma örökzöld jellege okán összefoglaljuk a felelősség szabályait a parkoló autóban okozott kár esetkörére. Ha a parkoló autónkhoz visszatérve azt tapasztaljuk, hogy abban az épületről lehullott, vagy kidobott tárgy kárt okozott, az alábbiak szerint érdemes eljárni.

Elsődlegesen a kárért való felelős személyek körét szükséges beazonosítani, annak okán, hogy a megfelelő személlyel szemben történjen meg az igényérvényesítés.

  • A kárt az épület egyes részeinek hullása okozta, úgy a kárért az épület tulajdonosa a felelős. Társasház esetén a tulajdonostársak közösségét kell az épület tulajdonosa alatt érteni. Ebben az esetben a tulajdonos akkor mentesül a felelősség alól, azaz akkor nem köteles megtéríteni a bekövetkezett kárt, amennyiben bizonyítja, hogy az építkezésre és a karbantartásra vonatkozó szabályokat nem sértette meg.
  • Valamely tárgynak lakásból való kidobásával okozott kárt a lakás használója köteles megtéríteni. Ha a használó megnevezi a konkrét károkozót, akkor a károsult közvetlenül vele szemben jogosult fellépni, így a lakás használója, tulajdonosa mentesülhet a felelősség alól.

Kártérítés érvényesítésének menete

Az észlelést követő első és egyben legfontosabb teendő, hogy a legalaposabban rögzíteni szükséges a kárt, a helyszínt, és a közvetlen környezetet. Fényképfelvételek készítése mellett szükséges tanúkutatást végezni a helyszínen, hátha tartózkodik a sérült jármű közelében olyan személy, aki látta a károkozást.

Az alapos bizonyítás és sérülésrögzítés érdekében megoldásként mutatkozik a rendőrség értesítése és a bekövetkezett kár jegyzőkönyvbe történő rögzítése.

Ezen jegyzőkönyv felvételekor érdemes már felkeresni az érintett ingatlan vagy lakás tulajdonosát, társasház esetén a közös képviseletet.

Fontos kritérium, hogy a jegyzőkönyvben kerüljön pontosan rögzítésre az észlelt sérülés, a sérülést okozó tárgy és annak feltalálási helye, az esetleges tanúk elérhetősége, valamint a károsult és a károkozó nyilatkozata.  A károsult jogosult másolati példányt kérni a felvett jegyzőkönyvből, melynek birtokában megkezdheti a kárrendezési folyamatot.

Kártérítés esetén minden esetben a károsultat terheli a bekövetkezett kár összegszerűségének megállapítása és bizonyítása, így következő lépésként javítási árkalkuláció beszerzése vagy a sérült jármű számla ellenében történő megjavíttatás szükséges.

Amikor rendelkezésre áll a bekövetkezett kár összegszerűségét alátámasztó irat, valamint a kár bekövetkezését alátámasztó jegyzőkönyv, tanúvallomás, hivatalos módon, azaz postai úton be kell jelenteni a kárigényt a károkozó résére.

Gyorsíthatja a kárrendezést, ha a károsult jármű rendelkezik casco biztosítással. Casco esetén a jármű gyors megjavíttatását követően az önrész összegével és az esetlegesen megemelkedett biztosítási díj összegével, mint kártérítési igénnyel lehet fordulni a károkozóval szemben.

Abban az esetben, ha károkozó nem hajlandó megfizetni a bekövetkezett kárt, peres úton lehet érvényt szerezni a kártérítési igénynek. Sajnálatos módon a parkoló autóban bekövetkezett kár a károsult terhén marad, ha kétséget kizáróan nem lehet bizonyítani, hogy a kárt az adott épületről lehullott tárgy, vagy az adott lakásból kidobott valamely tárgy okozta.