Mit jelent az elkobzás és mikor alkalmazhatja a hatóság?

Egy fekete kesztűs kéz egy borítékot ír meg.

Bűnügyi hírekben gyakran esik szó arról, hogy az eljárás alá vont személyek vagyonát elkobozták, vagy esetleg vagyonelkobzást hajtott végre az eljáró nyomozó hatóság, ügyészség. Jelen cikkünk célja ezen büntetőjogi intézkedés alkalmazása feltételeinek tisztázása. 

A 2012. évi C. Büntető Törvénykönyv az elkobzással kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:

El kell kobozni azt a dolgot,

a) amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak,

b) amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre,

c) amelyre a bűncselekményt elkövették, vagy amelyet a bűncselekmény befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak,

d) amelynek a birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik.

A fentiekben megjelöltek mellett a törvény alapján el kell kobozni azt a sajtóterméket is, amelyben a bűncselekmény megvalósul. Nagyon fontos követelmény, hogy annál a dolognál, amelyet az elkövetéshez eszközül használtak, vagy amelyre a bűncselekményt elkövették, az elkobzást nem lehet elrendelni, ha a dolog nem az elkövető tulajdona, kivéve, ha az elkobzás mellőzését nemzetközi jogi kötelezettség kizárja. Ezt a szabályt azonban csak akkor lehet alkalmazni, ha a tulajdonos az elkövetésről előzetesen nem tudott. Ez a feltétel alapvetően a tulajdon védelmét szolgálja elsősorban azzal, hogy nem teszi lehetővé, hogy ha az elkövető más dolgát használja bűncselekmény megvalósításához, a hatóság lefoglalja azt. Ennek az a feltétele, hogy a tulajdonosnak ne legyen tudomása az elkövetni kívánt cselekményről.

Az elkobzás elrendelésére a törvény alapján akkor is sor kerülhet, ha

a) az elkövető gyermekkor, kóros elmeállapot vagy törvényben meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt nem büntethető,

az elkövetőt megrovásban részesítették,

c) az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvényben meghatározott különleges védelem időtartama alatt nem hajtható végre.

Nem lehet elrendelni annak a dolognak az elkobzását, amelyre a vagyonelkobzás kiterjed. A vagyonelkobzás eseteiről következő cikkünkben írunk olvasóinknak.

Az elkobzott dolog tulajdonjoga törvény eltérő rendelkezése hiányában az államra száll. Az elkobzás kivételesen mellőzhető, ha az az elkövetőre vagy a tulajdonosra a bűncselekmény súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene. Ez alól azonban kivételt jelent az az eset, ha az elkövető a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, vagy például a teljesség igényének nélkül felsorolva, a kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kábítószer készítésének elősegítése miatt indítottak eljárást az elkövetővel szemben.