Jogvita esetén irány a Békéltető Testület!

Két öltönyös kéz éppen kezet fog.

Élete során előbb vagy utóbb általában sajnos mindenki keveredik valamilyen jogvitába. Elég hozzá egy közlekedési baleset, internetes rendelés, szolgáltatóval kötött hűségidős szerződés vagy éppen egy kölcsönszerződés, hogy csak a legtipikusabbakat említsük. Amennyiben a vitás felek egyedül nem jutnak dűlőre, a véglegesség igényével csak a bíróság dönthet a vitás kérdésében. Sokan azonban bele sem kezdenek jogi segítség nélkül a hosszadalmas és költséges eljárásba. Ezekben az esetekben nagy segítség lehet a Békéltető Testület.

A Testületről tudni kell, hogy nem a vita eldöntésére törekszik. Itt a cél a békéltetés, a felek közti egyezség létrehozása. Ez természetesen általában csak úgy érhető el, ha mindkét fél meghallgatja a másikat és enged a saját álláspontjából. Ez az eljárás azonban alkalmas arra, hogy az eredetileg nem kiegyenlített pozícióban lévő feleket egy asztalhoz ültesse és lehetőséget adjon az érvek felsorakoztatására. Ezt a lehetőséget az általános, szolgáltatókhoz benyújtott panasz ugyanis általában nem biztosítja.

A Békéltető Testülethez alapvetően a fogyasztói jogvitákkal lehet fordulni. Fogyasztónak az tekinthető jogi értelemben, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró magánszemély, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Emellett a legújabb jogi szabályozás szerint fogyasztónak minősülhet az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Fogyasztói jogvitának pedig a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződések hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügyek minősülnek.

Az eljárásnak – szintén szemben a bírósági eljárással – további előnye, hogy az a Testület jár el, amelyik a fogyasztó lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes, de a fogyasztó kérelmére másik tanács is eljárhat.

A Testülethez akkor fordulhat a fogyasztó, ha a vitát megkísérelte közvetlenül is rendezni a vállalkozással. Ezt, az iratok csatolásával igazolni is kell az eljárás kezdetén. Az eljárás a fogyasztó kérelmére indul, ahol a vitával kapcsolatos minden fontos információt meg kell jelölni és csatolni kell az addig keletkezett iratanyagot. Ismertetni kell a fogyasztó álláspontját is, és hogy mit kíván elérni az eljárással. A kérelem benyújtását a fogyasztók számára a Testület honlapján is fellelhető formanyomtatvány teszi könnyebbé.

Rendkívül előnyös, hogy az eljárás ingyenes, nincs illetéke és nem keletkezik perköltség. Emellett természetesen a jogi képviselet sem kötelező, de nem kizárt. Az eredmény is gyorsabb, ugyanis, ha a Testület a vita elbírálására rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, úgy két hónapon belül meghallgatást tűznek ki, melyről mind a kérelmezőt, mind a vállalkozást értesítik. A kérelmet a Testület továbbítja az érintett vállalkozásnak és felhívja indokolt válaszirat megküldésére. Az érintett vállalkozás az eljárásban köteles együttműködni – ennek hiányában fogyasztóvédelmi bírságra számíthat, illetve az együttműködés hiányát nyilvánosságra is hozhatják.

Az eljárás célja a korábban említettek szerint egy mindkét félnek kedvező egyezség létrehozása. Ennek hiányában a tanács vagy kötelezést tartalmazó határozatot hoz (ezt alapvetően csak akkor teheti meg, ha a kérelem megalapozott és a vállalkozás a Testület döntését előzőleg magára nézve kötelezőnek ismerte el) vagy ajánlást tesz (fenti alávetési nyilatkozat hiányában). Utóbbi esetben a felek előtt még mindig nyitva áll a bírósághoz fordulás lehetősége, illetve, ha a vállalkozás nem tesz eleget az ajánlásnak, úgy azt a Testület nyilvánosságra hozza.

Megállapítható, hogy a szabályok ebben az eljárásban sokkal rugalmasabbak, mint a bírósági eljárásban, tapasztalataink szerint azonban meglepően sikeresek az eljárások a kötelező erő nélkül is. Emellett egyre több nagy vállalkozás tesz általános alávetési nyilatkozatot, előre kötelezőnek ismerve el magára nézve a Testület döntését. Mivel az eljárás gyors, ingyenes és hatékony, a fogyasztói jogviták esetére feltétlenül javasoljuk ennek az alternatív vitarendezési formának az igénybevételét.