Robbanó gázpalackok

Az utóbbi hónapokban gyakran lehetett hallani olyan balesetekről, melyeket szivárgó gázpalackok okoztak: a robbanás során emberek sérültek meg és ingatlanok mentek tönkre. A robbanás általában emberi mulasztás következtében alakult ki. 

Cikkünkben ezért szeretnénk bemutatni a jogalkotó által készített szigorú előírásokat, melyek a gázpalackok kezelésére vonatkoznak.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet) szerint a gázpalack: olyan fémből, fémből és kompozitból, vagy kompozitból készült nyomástartó edény, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok tárolására és szállítására szolgál, és a gáztöltési, vagy felhasználási helye nem azonos, továbbá űrtartalma legfeljebb 150 liter.

A 14/1998. (XI.27.) GM rendelet szól a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról. A Szabályzat meghatározza, hogy minden gázpalackot jól olvasható és tartós, 3-16 mm-es megjelöléssel kell ellátni. A megjelölés célja, hogy a palack, illetve tartalmának legfontosabb tulajdonságait könnyedén, ránézésre meg lehessen állapítani.

A palackokon a következőket kell elhelyezni: a gyártó nevét vagy jelét, a gyártási számot, a betölthető gáz ADR/RID szerinti megnevezését, az üres palack tömegét (nyakgyűrűvel, talpgyűrűvel, de szelep nélkül) (kg), a palack űrtartalmát (l), a méretezés alapjául meghatározott folyáshatár értékét, a hőkezelés jelét, a próbanyomás értékét (túlnyomásban) és mértékegységét (bar), a gyártási típusengedély számát, illetőleg a biztonságtechnikai behozatali engedély számát, az ellenőrzések elvégzésének idejét (gyártóművi felügyeleti ellenőrzésnél vagy az első töltés előtti ellenőrzésnél: az év utolsó két számjegye/hó, időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésnél: az év utolsó két számjegye/hó/nap), a következő időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés évét, a használatbavételhez szükséges ellenőrzést végző felügyelő bélyegzőjének lenyomatát, továbbá beüthető a palack tulajdonosának neve és az általa adott sorszám is. A gázpalackokat egyébként a tartalmuknak megfelelően különböző színűre festik, ez az ún. színjelölés (az éghető gáz alapszíne pl. a vörös).

A rendelet szabályai szerint az új palack megfelelő minőségéért a palackgyártó, míg a palack szelepének, szerelvényeinek megfelelő minőségéért a szelep és a szerelvény gyártója, a megfelelő minőségű szerelésért a szerelést végző gazdálkodó szervezet, a használt palack megfelelő minőségéért, valamint megfelelő állapotú és biztonságú szeleppel és szerelvényekkel történő forgalmazásáért a töltő gazdálkodó szervezet felelős.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat további biztonsági előírásokat is tartalmaz. Ilyen például, hogy a cseretelepen nem szolgáltatható ki gázpalack olyan személynek, aki a biztonsági követelmények betartását fizikai, szellemi képesség hiányában biztosítani nem tudná, valamint, aki 14. életévét nem töltötte be. Ugyanezen szabályzat szól arról, hogy hol lehet ezeket a palackokat elhelyezni: propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható olyan helyiségben vagy – a kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével – földszintesnél magasabb olyan építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő (panelszerkezet stb.).

A bírói gyakorlat szerint a háztartási gázpalackra a veszélyes üzemi felelősség szabályai vonatkoznak. A Ptk 345. § (1) bekezdése szerint, aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik.

Aki tehát kárt okoz a gázpalackjával (pl. annak felrobbanása által), az okozott károkért automatikusan felel, a mentesülés csak nagyon kivételes esetben lehetséges: mentesülés lehetséges, ha a kárt elháríthatatlan ok idézte elő, vagy ha ez az ok kívül esik a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén.

Látható tehát, hogy még arra hivatkozással sem lehet mentesülni, hogy a károkozó valamennyi szabályt és előírást betartott. Tekintettel arra, hogy ezen szabályok a biztonságos üzemeltetést szolgálják, érdemes rájuk tekintettel lenni a károk megelőzése érdekében. A legutóbbi balesetek ugyanis kizárólag a felhasználók hibájából következtek be, vagyis kizártnak tekinthető, hogy a hivatásszerűen a palackokkal foglalkozók tévedtek volna.