FMH: figyeljünk a határidőre!

A fizetési meghagyás kifejezéssel szinte mindenki találkozott már, hiszen a közüzemi szolgáltatók, a parkolási társaságok rendre ezen az úton érvényesítik követeléseiket. 

A fizetési meghagyásos eljárás szabályaival azonban sokan nincsenek tisztában. Akár mi szeretnénk indítani, akár velünk szemben indítják, fontos tudnunk, hogy mik a szabályok.

Csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek az összege az egymillió forintot nem haladja meg, feltéve, hogy a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete és a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból ered. Természetesen kivételek vannak, hiszen például elmaradt munkabért lehet fizetési meghagyásos eljárásban követelni a volt munkáltatótól.

Az egymillió forintot meghaladó követelés akár fizetési meghagyásos eljárásban, akár polgári peres eljárásban is érvényesíthető. Egymillió forint alatt tehát kötelező a közjegyzőhöz fordulni, e felett szabadon választható, míg felső határ is létezik, hiszen nem érvényesíthető fizetési meghagyásos eljárás útján az a pénzkövetelés, amelynek az összege a négyszázmillió forintot meghaladja.

A kérelem előterjeszthető elektronikus úton, papíron és szóban. A kérelmet az erre rendszeresített űrlapon kell benyújtania a félnek (kivéve a szóbeli előterjesztést). A papír alapú beadvány az eljáró közjegyzőnél adható le. A jogi képviselő által nem képviselt fél a beadványát bármelyik közjegyzőnél szóban is előterjesztheti. Jogi személyek (cégek) azonban csak és kizárólag elektronikus úton nyújthatják be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmüket. 

Kiváló igényérvényesítési forma ez, hiszen az ügyintézés nagyon gyors. Miután a közjegyzőkhöz elektronikusan megérkezik a kérelem, ő 3 munkanapon belül intézkedést hoz a papír alapú kérelmek esetén. A szóban előterjesztett kérelmek esetén ez a határidő 15 nap. Nem kell tehát hónapokig, vagy akár egy évig várni arra, hogy a bíróság kibocsássa a meghagyást, ma már gyorsan érvényesíthetőek a pénzkövetelések ezen az úton.

Amennyiben valaki fizetési meghagyást kap, és ellentmondással kíván élni, azt a közjegyzőnek kell megküldenie írásban, igazolható módon; ajánlott, tértivevényes levélben. Sajnos sokan esnek abba a hibába, hogy az ellentmondást a kérelmezőnek küldik meg a közjegyző helyett.

A másik nagy hiba, hogy a közjegyzőtől kapott levelet figyelmen kívül hagyja a címzett, és egyáltalán nem reagál a meghagyásban foglaltakra. Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. Amennyiben tehát kézhez vesz valaki egy fizetési meghagyást, abban az esetben kiemelten figyelni kell a 15 napos határidő betartására. A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás – az ellentmondással érintett részben – perré alakul át. Ha ezt az érintett elmulasztja, lehet, hogy legközelebb már a végrehajtó kopogtat majd.