GYIK – Termékeinkhez kapcsolódó kérdések

Milyen típusú jogvitákban nyújt segítséget az DAS jogvédelmi biztosítás és milyenekben nem?

A biztosítás lefedi a magán életszféra szinte valamennyi jogi kockázatát. Különösen a biztosítottaknak szerződésen kívül okozott károk megtérítésével kapcsolatos jogvitákat, a biztosítottak ellen indított büntető- és szabálysértési eljárásokat, a legkülönbözőbb szerződéses jogvitákat, a fogyasztóvédelmet, a biztosítási ügyeket, amennyiben ügyfelünknek valamely biztosítótársaság nem, vagy nem megfelelően teljesít(!), a gépjármű vezetői engedély és a gépjármű forgalmi engedély bevonásával kapcsolatos eljárásokat, a munkajogi jogvitákat, ingóságok, valamint ingatlanok bérleti jogával kapcsolatos ügyeket. Nem terjed ki a biztosítás pl. a családjogi, öröklési jogi, szövetkezeti jogi igényekre, társasági részesedésekkel és befektetési kockázattal járó üzletekkel összefüggő igényekre, a játékból vagy fogadásból, illetve ezek céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő igényekre, továbbá adó-, vám-, jövedék és illeték kivetésével összefüggő igényekre és a szándékosan elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt indult eljárásokra stb.

Milyen költséggel jár általában az igényérvényesítés egy jogvita esetén? Milyen összeghatárig vállalja át ezeket a költségeket a jogvédelmi biztosító (mennyi a biztosítási összeg)?

Kétfokú eljárást feltételezve és ügytípustól függően 200.000 Ft és 800.000 Ft közé tehető egy átlagos jogvita bíróság előtti megoldásának költsége az illetékekkel, ügyvédi munkadíjjal és szakértői költségekkel együtt. A Biztosító szolgáltatásának felső határa ehhez képest biztosítási eseményenként és biztosítási évenként minimum 2.400.000 Ft, a biztosított nevében letett óvadék esetében 4.800.000 Ft-ig előlegezi meg a biztosító ezt az összeget.

El kell-e érnie a vitatott követelésnek egy bizonyos értékhatárt ahhoz, hogy annak érvényesítésére a biztosítás kiterjedjen?

Nem, a DAS értékhatártól függetlenül nyújtja jogvédelmi szolgáltatásait.

Megköthető a jogvédelmi biztosítás visszamenőleg, a biztosítási esemény (a jogvitás helyzet) bekövetkezte után is?

Nem, ennyiben a jogvédelmi biztosítás sem tér el a többi biztosítástól, a biztosítási eseménynek a biztosítási szerződés hatálya alatt kell bekövetkeznie.

Mi a különbség a gépjármű tulajdonosi és a gépjármű vezetői jogvédelem között?

A DAS a közlekedési jogvédelmi biztosítási termékében két különböző jogvédelmi biztosítási szerződés megkötését kínálja: gépjármű tulajdonosi és gépjármű vezetői jogvédelmi biztosítást. A gépjármű tulajdonosi jogvédelmi biztosítás sajátossága, hogy a biztosítási szerződést a szerződő fél mindig meghatározott gépjárműre köti. A biztosítási szerződés tárgya ilyen esetben a biztosított gépjármű üzemeltetésével összefüggő jogi érdekek védelme, azaz mindenki biztosítottnak minősül, aki a biztosított gépjárművet jogszerűen vezeti. A gépjármű vezetői jogvédelmi biztosítás ezzel szemben mindig meghatározott személyhez, mint idegen gépjármű vezetőjéhez kapcsolódik, mely esetben a szerződés tárgya a biztosított személy idegen gépjármű vezetésével összefüggő jogi érdekeinek a védelme, azaz a biztosított minden esetben védelmet élvez, ha idegen (nem az ő tulajdonában, üzembentartásában lévő) gépjárművet vezet, feltéve, hogy azt jogszerűen teszi.

Van egy cégem, s az alkalmazottak részére szeretném juttatásként nyújtani a jogvédelmi biztosítást. Van arra lehetőség, hogy a biztosítás ne terjedjen ki a munkajogi jogvédelemre, azaz saját magam, mint munkáltató ellen lehetőleg ne finanszírozzam a dolgozóimat?

Igen, ilyen esetben a dolgozók javára kötött jogvédelmi biztosításból ki van zárva a munkajogi elem. Hiszen a biztosítási szerződési feltételek egyértelműen tartalmazzák, hogy Társaságunk szolgáltatása nem terjed ki a biztosított személyeknek a szerződővel szembeni jogvitáira.

Köthető csak munkajogi védelemre biztosítás?

Nem, a munkajogi elem csak a családi jogvédelmi biztosításon belül vehető igénybe.

Mennyi idős korig nyújt fedezetet a jogvédelmi biztosítás a biztosított gyermekei számára?

26 éves korig, azzal a további feltétellel, hogy a szerződővel közös háztartásban élnek, nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel és még nem házasok.

Érvényes a biztosítás arra az esetre is, ha én perelek be valakit? És ha ellenem folyik polgári peres eljárás?

A jogvédelmi igény szempontjából a biztosított egyaránt kerülhet a jogsérelmet szenvedett, illetve a jogsérelmet okozó fél pozíciójába. A biztosítási fedezet azonban csak azokra az esetekre terjed ki, amikor a biztosított a jogsérelmet szenvedett személy. A Biztosító szolgáltatásai nem terjednek ki arra az esetre, ha a biztosított okoz másnak kárt, vagy szegi meg szerződéses kötelezettségét és emiatt vele szemben eljárás indul. Polgári ügyekben tehát csak aktív (igényérvényesítő) jogvédelmi fedezet van, passzív (védekező) nincs.

Lopással vádolnak. Érvényes erre az esetre is a jogvédelmi biztosításom?

Nem, ugyanis az ügyfél jogvédelme csak olyan szabálysértési és/vagy büntetőeljárásban biztosított, amelyet gondatlanságból elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja miatt indítanak ellene, a lopás pedig ún. célzatos, kizárólag szándékosan elkövethető bűncselekmény.

Minden esetben tudnak jogi tanácsot adni?

Minden olyan ügyben kérhet jogi tanácsot az ügyfél, melyre a biztosítási szerződés kiterjed és egyébként nem esik valamely kizárás hatálya alá.

Érvényes- e a biztosítás a tengerentúlon bekövetkezett eseményekre?

Nem, a jogvédelmi biztosítási fedezet kizárólag azokra a biztosítási eseményekre terjed ki, amelyek Európa valamely államában (ide értve Magyarország területét is), a Földközi tenger szigetállamaiban, továbbá a Földközi tenger partján fekvő államokban következnek be, és amelyekre az ezen területeken működő bíróságok joghatósága kiterjed.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!