Végkielégítés? Mikor és kinek jár?

Egy nő az asztalánál fogja a fejét, mellett a számítógépe és egy dobozban a papírjai.

Jelen cikkünkben egy olyan témáról fogunk írunk, amelyet a 2012. évi I. Munka Törvénykönyve  sajnos a munkavállókra nézve negatív irányban változtatott meg. Ez nem más, mint a végkielégítés jogintézménye. Fontos erről beszélni, és éppen az a célunk, hogy felhíjuk a figyelmet a jogi szabályozás buktatóira, hiszen számos családban sokat jelenthet ennek az összegnek a kifizetése egy munkaviszony megszüntetése során.

A korábbi Munka Törvénykönyve ugyanis lehetővé tette a munkavállalónak azt is, hogy a végkielégítést abban az esetben is megkapja, ha ő maga szünteti meg felmondással a munkaviszonyát. Ezzel ellentétben a jelenleg hatályos Mt. csak az alábbi esetekben biztosítja a végkielégítés kifizetését a munkavállaló részére:

Mt. 77. § (1) A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya

a) a munkáltató felmondása,

b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy

c) a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás

alapján szűnik meg.

Az említettek alapján nagyon fontos tehát, hogy abban az esetben, ha a munkavállaló szünteti meg munkaviszonyát felmondással, nem lesz jogosult a végkielégítésre. A felsoroltak mellett van egy nem kifejezetten nevesített eset a végkielégítés fizetésének, ez pedig a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés, vagyis amikor a felek közös akarattal szüntetik meg a munkaviszony. Vigyázat! Ez esetben sem köteles a törvény alapján a munkáltató végkielégítést fizetni, azonban ha írásban kifejezetten belefoglalják a megállapodásba és a munkáltató ezt vállalja, akkor eleget kell tennie a végkielégítés kifizetésére irányuló kötelezettségének.

A törvény szerint a végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában az alábbiakban részletezett időtartamban fennálljon.

A végkielégítés mértéke:

a) legalább három év esetén egyhavi,

b) legalább öt év esetén kéthavi,

c) legalább tíz év esetén háromhavi,

d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,

e) legalább húsz év esetén öthavi,

f) legalább huszonöt év esetén hathavi

távolléti díj összege.

A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve

a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,

– a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó tartamát.

Ez azt jelenti, hogy a felsorolt esetek a végkielégítés szempontjából hozzászámítanak a munkában töltött évekhez.

Fontos megemlíteni, hogy a fentiekben meghatározott végkielégítés mértéke 3 és 5 év esetén plusz egyhavi, tíz és tizenöt év esetén plusz kéthavi, húsz és huszonöt év esetén pedig háromhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkaviszony a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg.

A törvény két esetet határoz meg kifejezetten, amikor biztosan nem jár végkielégítés a munkavállalónak. Mégpedig akkor, ha a munkavállaló

a) a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy

b) a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

A fentieket figyelembe véve javasoljuk, hogy nagyon figyeljenek oda ezen szabályokra  a munkaviszonyuk megszüntetése során, történjen az akár önszántukból, akár egy független körülmény miatt a munkáltató akaratából.