Állati károk, azaz a házi kedvencek károkozásai

Egyre gyakrabban okoz komoly nehézséget azoknak a gépjárműveknek kárrendezése, melyek sérülései házi állatokkal történő ütközések eredményei.

Ilyenkor a károsult komoly problémákkal szembesül kárának megtérítése során. Vajon milyen lépéseket lehet ilyen esetekben tenni, illetve milyen irányban érvényesíthető a kárigény?

A téma több mint aktuális: gyakorló jogászként egyre több olyan esettel találkozom, mely során a károsult problémáját az okozza, hogy a károkozó nem más, mint egy házi kedvenc. Első hallásra viccesnek is tűnhet, azonban gondoljunk bele, hogy milyen gyakori eset, a sétáltatás közben a közútra kifutó kutya, vagy szintén az utcára a kertből kisurranó macska. Ezek az esetek, ha balul sülnek el sajnos nemcsak az állatok halálát eredményezhetik, hanem komoly anyagi terhet is róhatnak a figyelmetlen gazdára akkor, ha a balesettel összefüggésben gépjárműkár és ebből eredő személyi sérülés is bekövetkezett. 

A házi állatok által okozott károkat az általános szerződésen kívüli károkozásért való felelősség szabályai szerint kell megítélni. Példával szemléltetve az esetet: a macska kisurran a kertből az utcára, és az ott közlekedő autó elüti az állatot. A gépjárműben kár keletkezik, de a macska szerencsésen megússza a találkozást. Ideális esetben a macska gazdája beazonosítható, és a helyszínen is elérhető, azonban a felelősségét nem ismeri el azt hangozatva, hogy a macskát nem tudja bezárni, kordában tartani. Ez a tulajdonos azonban nem tudja, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezése előírja, hogy az általános, kártérítési szabályok szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól az, aki bizonyítja azt, hogy az adott helyzetben úgy járt el, ahogy az általában elvárható. A polgári jogi szabályok alapján a háziállatok által okozott károkért azok tulajdonosai az általános szabályok szerint felelősek. 

A Ptk. 351.§-a ugyanis kimondja, hogy "aki állatot tart, az általános szabályok szerint felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz."

Állattartónak minősül az, aki állatot birtokában vagy felügyelete alatt tart. Közömbös, hogy az állattartó tulajdonos-e vagy valamilyen jogviszony folytán kerül a birtokába az állat. Állattartó az is, aki az állatot csak ideiglenesen tartja őrizetében. 
Mentesülni a felelősség alól az állattartó akkor fog, ha bizonyítja, hogy megtett minden olyan óvintézkedést, mely tőle az adott körülmények között elvárható volt, azaz például, ha az ajtót egyébként mindig zárta és a macskát sosem engedte a lakáson, házon kívülre, de éppen kitört az ablak, melyen a macska ki tudott mászni. 

Ha a felelősség alól az állattartó nem tudja magát kimenteni, akkor a kárt megtéríteni közvetlenül ő köteles. Itt jöhet szóba a lakásbiztosítás, és annak felelősségbiztosítási alakzata, vagy külön az állattartói felelősséghez kapcsolódó rendelkezés, mely sokak számára egyenlő azzal, hogy innentől kezdve a károsult csak a biztosítóval szemben kénytelen további lépéseket tenni, és ők mentesülnek a helytállás alól. Ez az elgondolás azonban téves, ugyanis a hatályos polgári jogi szabályozás alapján a károsult az igényét (kivéve a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást) nem jogosult közvetlenül a károkozó lakásbiztosítójával szemben érvényesíteni még akkor sem, ha annak van külön felelősségbiztosítási alakzata, hanem kizárólag az állattartóval szemben érvényesítheti. Tehát az állat által okozott kár közvetlenül a tulajdonossal, illetve az állat birtokosával szemben érvényesíthető.

A fentiektől függetlenül azonban a jelen káreseménnyel és kárigénnyel kapcsolatosan is érvényes az a tétel, hogy a bizonyítási kötelezettség a károsultat terheli, mind a követelés jogalapja, mind pedig összegszerűsége tekintetében. Így különösen fontos, hogy a balesetet követően még a helyszínen a későbbi igényérvényesítéshez szükséges bizonyítékokat rögzítsék. Célszerű tanúnyilatkozatokat beszerezni azoktól a személyektől, akik az esetet látták. Ha lehetőség van az állat gazdáját beazonosítani, akkor célszerű a kapcsolatot vele azonnal felvenni, és lehetőségekhez képest, írásban, egy jegyzőkönyv formájában felelősség-elismerő nyilatkozatot felvenni. Ha súlyos, személyi sérüléssel járó baleset történt, vagy vita van a felek között, esetleg nem állapítható meg az állattartó személye, akkor ne habozzanak a rendőrséget kihívni a helyszínre, annak érdekében, hogy hivatalos jegyzőkönyv készüljön az esetről (ez utóbbinak a casco-biztosítóknál folytatott kárrendezés során is jelentősége van). A károsultnak kell összegszerűsíteni a kárigényét is. Ez általában a gépjármű javítási költsége, esetleges értékcsökkenés lehet, illetve minden olyan egyéb kárigény, mely a balesettel közvetlenül ok-okozati összefüggésben keletkezett.