Ügyfélfogadás

Hétfő: 9-11 óráig
Szerda: 8-20 óráig

Azonnali segítségkérés esetén Ügyfeleink telefonon a nap 24 órájában vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A D.A.S. Panaszkezelési szabályzata

Változás a személyes ügyfélfogadás rendjében

Az Ön bizalma Társaságunk és szolgáltatásaink iránt rendkívül megtisztelő számunkra.

Továbbra is célunk, hogy jogi kérdését legjobb szakmai tudásunkkal felvértezve a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk.

Azért, hogy félfogadási időben az Ön várakozási idejét a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni, kérjük, egyeztessen munkatársainkkal időpontot a 06-1/486-3600-ás központi telefonszámunkon, vagy honlapunkon az "Időpontfoglalás ügyfeleinknek" gombra kattintva!

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes jogi tanácsadás igénybevétele csak félfogadási időben lehetséges (hétfő: 09.00 - 11:00, szerda: 08.00 - 20:00).

A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Britanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. 

Olvassa tovább

Ügyfélbeszámolók

Nyugdíjemelés, de mikor?

Ügyfelünk azzal fordult a Fővárosi Kormányhivatalhoz, hogy nyugdíja korrekcióra szorul és kérelmezte az eljárást a nyugdíjának megemelése felől. Ekkor kiadtak Ügyfelünknek egy függő hatályú végzést, mely arról szólt, hogyha az ügy meghatározott határidőn túl rendeződik, úgy Ügyfelünk 10.000 forintra tarthat igényt. Az ügy elhúzódása bekövetkezett, így a függő hatályú végzés jogerőssé vált, melyről Ügyfelünk értesítést is kapott. A várt összeg azonban hónapok múlva sem érkezett meg számlaszámára. Ügyfelünk ekkor kérte a segítségünket.

A teljes történet

Esettanulmányok

Csaló az albérlőm!

Ügyfelünk bérleti szerződést kötött egy magánszeméllyel. A bérlő nem fizette a bérleti díjat, így Ügyfelünknek jelentős követelése keletkezett. 

A teljes történet


Fogalomtár

ajánlat: A biztosítási szerződés megkötésére irányuló szándék esetén az ügyfél (későbbi szerződő) kitölti a biztosító által rendszeresített formanyomtatványt (ajánlat). Az ajánlat elfogadásáról a biztosító jogosult dönteni. Ha a biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, a biztosítási szerződés akkor is létrejön, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tették.

biztosítási esemény: A biztosítási szerződésben meghatározott olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatásra jogosult a biztosított.

biztosítási évforduló: A biztosítási évforduló a biztosítási időszak első napja.

biztosítási időszak: A biztosítási szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik, a jogvédelmi biztosításnál a biztosítási időszak egy év.

biztosítási díj: A biztosító kockázatviselésének ellenértéke.

biztosítási összeg: A biztosító kár esetén történő kifizetésének felső határa.

biztosítási titok: Minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

biztosítási törvény: 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (Bit.)

Büntető Törvénykönyv: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)

elévülés: Követelés vagy igény bíróság előtti igényérvényesítésének határideje. A jogvédelmi biztosításban kikötött elévülési idő egy év.

érdekellentét: Ugyanazon biztosítási esemény két vagy több ellenérdekű fele is a biztosítónál rendelkezik érvényes jogvédelmi biztosítási szerződéssel, és a biztosítási szerződés az adott kockázatra az érintett feleknek fedezetet nyújt.

érdekmúlás: A biztosítási érdek megszűnése. Érdekmúlásról beszélünk, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné válik vagy a szerződő biztosítási tárgyhoz fűződő biztosítási érdeke a biztosítási szerződés időtartama alatt megszűnt.

felmondás: A biztosítási szerződés megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozat. A határozatlan időre kötött szerződést akár a szerződő, akár a biztosító írásban, a biztosítási időszak végére, harminc napos felmondási idővel felmondhatja.

felmondás kizárása: A biztosítási szerződés felmondásának jogát a Polgári Törvénykönyv alapján a felek legfeljebb három éves időtartamra kizárhatják.

értékkövetés (indexálás): A biztosítási díjnak és a biztosítási összegnek - a kárgyakoriságtól függetlenül - az árszínvonal változásához évente egy alkalommal történő hozzáigazítása.

fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

fogyasztói szerződés: A fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés.

gondatlanság: A magyar Büntető Törvénykönyv alapján gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. A biztosított által elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés az elkövetés helye szerinti állam jogi szabályozása alapján minősül gondatlan vagy szándékos bűncselekménynek, illetve szabálysértésnek.

jogvédelem: A Biztosított/Szerződő jogérvényesítésének elősegítése (pl.: jogi tanácsadás, jogi képviselet, jogi eljárás költségeinek térítése) a biztosítási szerződés alapján, a biztosítási szerződésben foglaltak szerint.

kizárt jogi kockázat: Azon esetek, melyekre a biztosítási szerződés fedezete nem terjed ki, azaz melyek fennállása vagy bekövetkezése esetén a biztosítónak nincs szolgáltatási kötelezettsége.

kockázatelbírálás: Az ügyfél által benyújtott ajánlat alapján a biztosító az ajánlat elfogadása előtt elemzési, értékelési folyamatot végez, amely során azt vizsgálja, hogy az ajánlatban rögzített kockázatot elvállalja-e, és milyen biztosítási díjért vállalja.

kötvény: A biztosítási szerződés létrejöttét és fennállását igazoló, a biztosító által kiállított dokumentum.

Magyar Nemzeti Bank: A biztosítók felügyeleti szerve, további információ a www.mnb.hu oldalon érhető el.

Pénzügyi Békéltető Testület: Pénzügyi tárgyú jogviták eldöntésére szakosodott békéltető testület, eljárása díj és illetékmentes, további információ a www.mnb.hu/bekeltetes oldalon érhető el.

Polgári Törvénykönyv: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

sikerkilátás vizsgálat: A biztosító a biztosítási esemény bejelentése után, valamint az eljárás folyamán bármikor vizsgálhatja, hogy az ügyfél által megfogalmazott igény sikeresen érvényesíthető-e. Büntető- és szabálysértési jogvédelem esetén, valamint érdekellentét esetén a biztosító sikerkilátás vizsgálat nélkül nyújt szolgáltatást.

szándékosság: A magyar Büntető Törvénykönyv alapján szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik. A biztosított által elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés az elkövetés helye szerinti állam jogi szabályozása alapján minősül gondatlan vagy szándékos bűncselekménynek, illetve szabálysértésnek.

változásbejelentési kötelezettség: A szerződő, a biztosított vagy a biztosított érdekre vonatkozó jelentős vagy a biztosítási szerződésben megjelölt egyéb változást a szerződő/biztosított köteles a változás bekövetkeztétől számított legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a biztosítónak.

várakozási idő: A biztosító egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan várakozási időt írhat elő a biztosítási szerződésben, ami azt jelenti, hogy a szerződés létrejötte után bizonyos idő elteltével bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozóan szolgáltat. A várakozási időt a különös jogvédelmi feltételek tartalmazzák szolgáltatási területenként.

záradék: A biztosító és a szerződő között létrejött, biztosítási szerződésre vonatkozó egyedi megállapodás, amely a biztosítási kötvényen feltüntetésre kerül.

 Jogi problémája van?

Kérjen visszahívást!


Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép