Ügyfélfogadás

Hétfő: 9-11 óráig
Szerda: 8-20 óráig

Azonnali segítségkérés esetén Ügyfeleink telefonon a nap 24 órájában vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A D.A.S. Panaszkezelési szabályzata

Változás a személyes ügyfélfogadás rendjében

Az Ön bizalma Társaságunk és szolgáltatásaink iránt rendkívül megtisztelő számunkra.

Továbbra is célunk, hogy jogi kérdését legjobb szakmai tudásunkkal felvértezve a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk.

Azért, hogy félfogadási időben az Ön várakozási idejét a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni, kérjük, egyeztessen munkatársainkkal időpontot a 06-1/486-3600-ás központi telefonszámunkon, vagy honlapunkon az "Időpontfoglalás ügyfeleinknek" gombra kattintva!

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes jogi tanácsadás igénybevétele csak félfogadási időben lehetséges (hétfő: 09.00 - 11:00, szerda: 08.00 - 20:00).

A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Britanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. 

Olvassa tovább

Ügyfélbeszámolók

Kilyukadt a cipőm talpa. Visszakapom az árát?

Az ügyfél azon problémával kereste meg társaságunkat, hogy a lányának vásároltak a Deichmann-ban egy cipőt, melyre 2 év garancia vonatkozott. A cipőt rendeltetésének megfelelően, szokásos módon használták. A cipő talpa a vásárlástól számított fél éven belül azonban elvékonyodott, majd ki is lyukadt. 

A teljes történet


Fogalomtár

ajánlat: A biztosítási szerződés megkötésére irányuló szándék esetén az ügyfél (későbbi szerződő) kitölti a biztosító által rendszeresített formanyomtatványt (ajánlat). Az ajánlat elfogadásáról a biztosító jogosult dönteni. Ha a biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, a biztosítási szerződés akkor is létrejön, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tették.

biztosítási esemény: A biztosítási szerződésben meghatározott olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatásra jogosult a biztosított.

biztosítási évforduló: A biztosítási évforduló a biztosítási időszak első napja.

biztosítási időszak: A biztosítási szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik, a jogvédelmi biztosításnál a biztosítási időszak egy év.

biztosítási díj: A biztosító kockázatviselésének ellenértéke.

biztosítási összeg: A biztosító kár esetén történő kifizetésének felső határa.

biztosítási titok: Minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

biztosítási törvény: 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (Bit.)

Büntető Törvénykönyv: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)

elévülés: Követelés vagy igény bíróság előtti igényérvényesítésének határideje. A jogvédelmi biztosításban kikötött elévülési idő egy év.

érdekellentét: Ugyanazon biztosítási esemény két vagy több ellenérdekű fele is a biztosítónál rendelkezik érvényes jogvédelmi biztosítási szerződéssel, és a biztosítási szerződés az adott kockázatra az érintett feleknek fedezetet nyújt.

érdekmúlás: A biztosítási érdek megszűnése. Érdekmúlásról beszélünk, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné válik vagy a szerződő biztosítási tárgyhoz fűződő biztosítási érdeke a biztosítási szerződés időtartama alatt megszűnt.

felmondás: A biztosítási szerződés megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozat. A határozatlan időre kötött szerződést akár a szerződő, akár a biztosító írásban, a biztosítási időszak végére, harminc napos felmondási idővel felmondhatja.

felmondás kizárása: A biztosítási szerződés felmondásának jogát a Polgári Törvénykönyv alapján a felek legfeljebb három éves időtartamra kizárhatják.

értékkövetés (indexálás): A biztosítási díjnak és a biztosítási összegnek - a kárgyakoriságtól függetlenül - az árszínvonal változásához évente egy alkalommal történő hozzáigazítása.

fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

fogyasztói szerződés: A fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés.

gondatlanság: A magyar Büntető Törvénykönyv alapján gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. A biztosított által elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés az elkövetés helye szerinti állam jogi szabályozása alapján minősül gondatlan vagy szándékos bűncselekménynek, illetve szabálysértésnek.

jogvédelem: A Biztosított/Szerződő jogérvényesítésének elősegítése (pl.: jogi tanácsadás, jogi képviselet, jogi eljárás költségeinek térítése) a biztosítási szerződés alapján, a biztosítási szerződésben foglaltak szerint.

kizárt jogi kockázat: Azon esetek, melyekre a biztosítási szerződés fedezete nem terjed ki, azaz melyek fennállása vagy bekövetkezése esetén a biztosítónak nincs szolgáltatási kötelezettsége.

kockázatelbírálás: Az ügyfél által benyújtott ajánlat alapján a biztosító az ajánlat elfogadása előtt elemzési, értékelési folyamatot végez, amely során azt vizsgálja, hogy az ajánlatban rögzített kockázatot elvállalja-e, és milyen biztosítási díjért vállalja.

kötvény: A biztosítási szerződés létrejöttét és fennállását igazoló, a biztosító által kiállított dokumentum.

Magyar Nemzeti Bank: A biztosítók felügyeleti szerve, további információ a www.mnb.hu oldalon érhető el.

Pénzügyi Békéltető Testület: Pénzügyi tárgyú jogviták eldöntésére szakosodott békéltető testület, eljárása díj és illetékmentes, további információ a www.mnb.hu/bekeltetes oldalon érhető el.

Polgári Törvénykönyv: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

sikerkilátás vizsgálat: A biztosító a biztosítási esemény bejelentése után, valamint az eljárás folyamán bármikor vizsgálhatja, hogy az ügyfél által megfogalmazott igény sikeresen érvényesíthető-e. Büntető- és szabálysértési jogvédelem esetén, valamint érdekellentét esetén a biztosító sikerkilátás vizsgálat nélkül nyújt szolgáltatást.

szándékosság: A magyar Büntető Törvénykönyv alapján szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik. A biztosított által elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés az elkövetés helye szerinti állam jogi szabályozása alapján minősül gondatlan vagy szándékos bűncselekménynek, illetve szabálysértésnek.

változásbejelentési kötelezettség: A szerződő, a biztosított vagy a biztosított érdekre vonatkozó jelentős vagy a biztosítási szerződésben megjelölt egyéb változást a szerződő/biztosított köteles a változás bekövetkeztétől számított legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a biztosítónak.

várakozási idő: A biztosító egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan várakozási időt írhat elő a biztosítási szerződésben, ami azt jelenti, hogy a szerződés létrejötte után bizonyos idő elteltével bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozóan szolgáltat. A várakozási időt a különös jogvédelmi feltételek tartalmazzák szolgáltatási területenként.

záradék: A biztosító és a szerződő között létrejött, biztosítási szerződésre vonatkozó egyedi megállapodás, amely a biztosítási kötvényen feltüntetésre kerül.

 Jogi problémája van?

Kérjen visszahívást!


Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép