Ügyfélfogadás

Hétfő: 9-11 óráig
Szerda: 8-20 óráig

Azonnali segítségkérés esetén Ügyfeleink telefonon a nap 24 órájában vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A D.A.S. Panaszkezelési szabályzata

Változás a személyes ügyfélfogadás rendjében

Az Ön bizalma Társaságunk és szolgáltatásaink iránt rendkívül megtisztelő számunkra.

Továbbra is célunk, hogy jogi kérdését legjobb szakmai tudásunkkal felvértezve a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk.

Azért, hogy félfogadási időben az Ön várakozási idejét a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni, kérjük, egyeztessen munkatársainkkal időpontot a 06-1/486-3600-ás központi telefonszámunkon, vagy honlapunkon az "Időpontfoglalás ügyfeleinknek" gombra kattintva!

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes jogi tanácsadás igénybevétele csak félfogadási időben lehetséges (hétfő: 09.00 - 11:00, szerda: 08.00 - 20:00).

A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Britanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. 

Olvassa tovább

Ügyfélbeszámolók

Lakásvásárlás - problémás kötbérfizetés

Csabai Zsuzsanna és párja, Bitvai Csaba

Az általunk kalkulált összeg 980 ezer Ft volt, a kivitelező azonban nem volt hajlandó 400 ezer Ft-nál többet fizetni, s ügyvédhez fordultak. Vettünk egy 5 lakásos társasházban egy lakást. 

A teljes történet

Esettanulmányok

Repül a tetőcserép…

Közepes erősségű tavaszi vihar során egy közintézmény épületének tetőszerkezetéről cserepeket szakított le a szél, amelyek szinte egytől-egyig Ügyfelünk vadonatúj és éppen ott parkoló autójára hullottak.

A teljes történet


Adatvédelemhez kapcsolódó gyakran előforduló kérdések és válaszok

 

Mi a személyes adat?

Mi minősül biztosítási titoknak?

Melyek a biztosítási titokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések?

Mikor adható ki a biztosítási titok harmadik félnek?

Rögzítik a telefonos beszélgetéseket?

Hogyan hallgathatom vissza a rögzített telefonbeszélgetéseket?

Hogyan használhatom fel a hangfelvételeket, a telefonos beszélgetés jegyzőkönyvét?

Milyen célból kezelik adataimat?

Milyen intézkedéseket tesznek meg az adataim biztonsága érdekében?

Mennyi ideig őrzik meg az adataimat?

Ki az adatkezelő?

Ki az adatfeldolgozó?

Hogyan iratkozhatok le a D.A.S. Jogszerviz hírlevél szolgáltatásáról?

Milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak az adatkezeléssel kapcsolatosan?

Melyek az adatvédelemre vonatkozó legfontosabb jogszabályok?

Hol találom a Biztosító adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását?

Hol kaphatok további tájékoztatást az adatkezelésről?

 

 

Mi a személyes adat?

 

Személyes adat például az érintett címe, telefonszáma, e-mail címe, születési helye, ideje, vagy bármilyen más adat, amelyből az érintettre vonatkozóan következtetés vonható le.

 

A személyes adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg, amely szerint személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Mi minősül biztosítási titoknak?

 

Röviden megfogalmazva minden olyan, Társaságunk rendelkezésére álló adat, amely a biztosítottra, szerződőre vonatkozik és kapcsolatba hozható a személyi körülményeivel, vagyoni helyzetével, gazdálkodásával.

 

A biztosítási titok fogalmát a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) határozza meg, amely szerint biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

 

Melyek a biztosítási titokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések?

 

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a Társaságunk tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. Társaságunk csak azon biztosítási titkot jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással állnak kapcsolatban.

 

Mikor adható ki a biztosítási titok harmadik félnek?

 

A biztosítási titok kizárólag az alábbi esetekben adható ki:

 

- ha a biztosító ügyfele, annak törvényes képviselője írásban felmentést ad, ez a felmentés azonban nem lehet korlátlan, pontosan meg kell határozni a kiadható adatok körét;

- törvény által meghatározott egyéb esetben (pl.: nyomozó hatóságnak, ügyészségnek, feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak, nemzetbiztonsági szolgálatnak, hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőnek).

 

Rögzítik a telefonos beszélgetéseket?

 

Társaságunk minőségbiztosítási okokból, illetve a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi telefonbeszélgetést rögzít és a hívásokat megőrzi.

 

Hogyan hallgathatom vissza a rögzített telefonbeszélgetéseket?

 

Az érintett a hívószámának és a hívás időpontjának megjelölésével kérheti Társaságunktól a beszélgetés jegyzőkönyvét, illetve biztosítjuk a telefonbeszélgetés visszahallgatásának lehetőségét is Társaságunk székhelyén, előre egyeztetett időpontban. Kérése esetén Társaságunk megküldi Önnek a hangfelvétel másolatát elektronikus úton.

 

Hogyan használhatom fel a hangfelvételeket, a telefonos beszélgetés jegyzőkönyvét?

 

A telefonos beszélgetés személyes adatokat, biztosítási és üzleti titkot tartalmaz, így a beszélgetés nem hozható nyilvánosságra, nem szabad harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni, illetéktelen személynek átadni. Természetesen a telefonos beszélgetés felhasználható Pénzügyi Békéltető Testület, Magyar Nemzeti Bank előtti vagy más hatósági eljárásban, bíróságon.

 

Milyen célból kezelik adataimat?

 

Társaságunk több célból kezeli az Ön adatait, így különösen a biztosítási szerződés megkötése, módosítása, állományban tartása érdekében, a biztosítási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, hírlevél küldés, marketing megkeresés, valamint ügyfél-elégedettségi felmérés céljából.

 

Milyen intézkedéseket tesznek meg az adataim biztonsága érdekében?

 

Adatait védjük adatvesztés és jogellenes beavatkozások ellen, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Társaságunk az adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, melyek az adatok biztonságát garantálják.

 

Mennyi ideig őrzik meg az adataimat?

 

Az adatkezelés céljának eléréséig, illetve jogszabályokban meghatározott időtartamig. Hírlevél küldés esetén például a hírlevél szolgáltatásunk fennállásáig vagy amíg Ön kéri a hírlevél küldését. A panaszos tárgyú telefonbeszélgetéseket minimum 5 évig kell megőrizni.

 

Ki az adatkezelő?

 

Adatkezelő az, aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az adatkezelő Társaságunk, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

 

Ki az adatfeldolgozó?

 

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki szerződés vagy jogszabály alapján az adatok feldolgozását végzi. Hírlevél szolgáltatásunknál az adatfeldolgozó a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.). Amennyiben Társaságunk az adatok feldolgozása során harmadik személyt vesz igénybe, Társaságunk kiemelten vizsgálja, hogy az adatfeldolgozó személye és tevékenysége mindenben megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

 

Hogyan iratkozhatok le a D.A.S. Jogszerviz hírlevél szolgáltatásáról?

 

Hírlevél szolgáltatásunkról bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelünk alján megjelenő leiratkozás hivatkozásra való kattintással, illetve e-mailben is jelezheti szándékát az info@das.hu e-mail címen.

 

Milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak az adatkezeléssel kapcsolatosan?

 

Ön jogosult Társaságunkhoz fordulni írásban kérdéseivel, észrevételeivel, panaszával kapcsolatosan, amely megkeresésére Társaságunk legfeljebb 25 napon belül írásos, indokolt választ ad. Ha a válasszal nem értene egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (NAIH), illetve bírósághoz fordulhat.

 

Melyek az adatvédelemre vonatkozó legfontosabb jogszabályok?

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

Hol találom a Biztosító adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatását?

 

Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja weboldalunkon a http://das.hu/das_web_media/upload/files/nyomtatvany/adatvedelem-2017.pdf hivatkozás alatt, illetve a jogvédelmi biztosítási szerződésekre vonatkozóan a Társaságunkkal kötött biztosítási szerződés általános feltételei között.

 

Hol kaphatok további tájékoztatást az adatkezelésről?

 

Amennyiben további kérdése merülne fel, állunk szíves rendelkezésére e-mailben (info@das.hu), telefonon (+36-1-486-3600), illetve előzetes időpont egyeztetést követően személyesen is Társaságunk székhelyén, az 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. em. alatt.

 

 Jogi problémája van?

Kérjen visszahívást!


Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép